Про необхідність змін у підготовці фахівців-логопедів у вищих навчальних закладах

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Запорізький національний університет
Анотація
У зв'язку з зростанням кількості дітей з мовленнєвими патологіями, особливо у сільській місцевості, з'являється необхідність у покращенні підготовки фахівців-логопедів. Сучасні вимоги до якості вищої освіти та потреби суспільства у висококваліфікованих фахівцях вимагають змін в освітньо-професійних програмах для логопедів. Результати аналізу показують недостатність знань та навичок у випускників-логопедів, що ускладнює їх подальшу професійну діяльність, особливо в сільській місцевості. З метою забезпечення ефективної логопедичної роботи в сільських умовах пропонується впровадити нові розділи або спецкурси в освітньо-професійні програми для логопедів першого рівня, що дозволить підготувати фахівців, здатних працювати в різних умовах та організовувати ефективну логопедичну роботу.
Опис
In connection with the increasing number of children with speech pathologies, especially in the field of healthcare, there is a need for enhanced training of speech therapists. Modern demands for the quality of higher education and the societal requirement for highly qualified specialists will drive changes in the educational and professional programs for speech therapists. The results of the analysis reveal a lack of knowledge and skills among graduate speech therapists, which hampers their subsequent professional activities, especially in the agricultural sector. To ensure effective speech therapy work in rural areas, it is recommended to introduce new sections or special courses into the educational and professional programs for first-level speech therapists. This approach will enable the preparation of professionals capable of working in various conditions and organizing effective speech therapy interventions.
Ключові слова
професійна підготовка, вищий навчальний заклад, фахівець-логопед, рrofessional training, higher educational institution, speech therapist
Бібліографічний опис
Мицик Г. М. Про необхідність змін у підготовці фахівців-логопедів у вищих навчальних закладах / Г. М. Мицик // Педагогіка вищої школи: досвід і тенденції розвитку : тези доповідей ІІ Всеукраїнської наук.-практ. конференції (Запоріжжя, 17–18 березня 2016 р.) / Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2016. – С. 21–24.