Формування ціннісних орієнтацій учнів під час вивчення зарубіжної літератури в 10-11 класах закладів загальної середньої освіти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті досліджено специфіку формування ціннісних орієнтацій учнів під час вивчення зарубіжної літератури в 10-11 класах в закладах загальної середньої освіти. Саме юнацький вік (16-21) найбільш сприятливий для становлення світосприйняття, формування ціннісних орієнтацій особистості. Ціннісні орієнтації закріплюються протягом життя людини в процесі навчання, соціалізації та адаптації. Також вони є вибором людини певних моральних цінностей, які визначають її спосіб життя. Складником предметних компетентностей є ціннісний компонент. У процесі навчання передбачено усвідомлення учнями людських чеснот; формування власних суджень щодо питань праведного життя, морального вибору; вміння висловлювати власні думку щодо порушених у творах, що вивчаються, проблем, давати оцінку їхнім героям; інтерпретувати на підставі власного досвіду, проєктуючи на сучасність; здатність сприймати й обговорювати етико-філософські проблеми тощо. Окрім того, розглянуто сучасний стан аксіологічної педагогіки, з’ясовано поняття ціннісних орієнтацій особистості. Вони представлені системою знань, принципів, канонів, норм, ідеалів. Ціннісні орієнтації є вибором людини певних цінностей, які визначають її спосіб життя.
Опис
The article deals with the specificity of the formation of value orientations of students while studying foreign literature in forms 10-11 of general educational establishments. Adolescence (16-21) is the most favorable time for the formation of the worldview, of the person’s value orientations. Value orientations are fixing throughout a person's life in the process of learning socialization and adaptation. They are also a person's choice of certain moral values that determine his lifestyle. The value component is a part of the general subject component. In the process of studying, students are provided with the awareness of human virtues; the formation of own judgments on the problems of a righteous life, moral choice, the ability to express own opinion regarding the problems touched upon in the literary works, to evaluate the heroes in the studied literary works, to analyze the actual problems that are touched upon in the literature, to interpret them on the basis of own experience, projecting onto the present; the ability to perceive and discuss philosophical and ethical problems, etc. In addition, the current state of axiological pedagogy and the term of personal value orientations are also analyzed. They are represented by a system of knowledge, principles, canons, norms, ideals. Value orientations are a person's choice of certain values which determine his lifestyle.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Богданова М. Формування ціннісних орієнтацій учнів під час вивчення зарубіжної літератури в 10-11 класах закладів загальної середньої освіти / Марина Богданова, Марія Богданова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2020. – Вип. 3. – С. 138-142.
Зібрання