Викладання курсу вищої математики для майбутніх екологів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті розглянуто питання математичної підготовки студентів екологів, наведені приклади професійно спрямованих задач з вищої математики. Проаналізовано підходи до вибору прикладних екологічних задач і прикладів, наведено деякі приклади, що сприятимуть розвитку мотивації до вивчення математики та її застосування в майбутній професійній діяльності під час моделювання екологічних явищ і процесів. Встановлено, що викладання вищої математики потрібно проводити на високому науково-методичному рівні із застосуванням як математичних, так і прикладних задач професійного спрямування. Зазначено, що спрямовувати майбутнього еколога на успішне застосування математичних методів потрібно саме на заняттях з вищої математики. Наголошено, що наслідком вивчення вищої математики в процесі підготовки майбутніх екологів має стати успішне застосування математичних знань у низці загальноосвітніх та спеціальних дисциплін. Наведено деякі задачі екологічного спрямування, які доцільно наводити як приклади у відповідних розділах вищої математики Запропоновані задачі можуть привернути увагу студентів, сприяти їх професійній спрямованості і підвищувати інтерес до обраної спеціальності. Також зазначено, що навчальна дисципліна «Вища математика» включає в себе основні розділи: «Лінійна алгебра», «Аналітична геометрія», «Диференціальне та інтегральне числення функції однієї змінної», «Диференціальне та інтегральне числення функції багатьох змінних. Диференціальні рівняння», «Ряди», «Теорія ймовірностей» та «Математична статистика». На прикладі окремих розділів розглянуто завдання та задачі екологічного змісту. Вказано, що основну увагу студентів варто звертати на те, як саме цей розділ ефективно ілюструється різноманітними прикладами, пов'язаними з екологією. Поглиблене вивчення математичних компонентів під час підготовки екологів допоможе сформувати необхідні професійні компетентності фахівців, які зможуть перетворити систему моніторингу довкілля та управління його складниками на сучасну інформаційну систему, що ефективно сприятиме охороні й раціональному використанню природних ресурсів.
Опис
The article considers the issues of mathematical training of students of ecology, gives examples of professionally oriented problems in higher mathematics. Approaches to the choice of applied environmental problems and examples are analyzed, some examples are given that will promote the development of motivation to study mathematics and its application in future professional activities during the modeling of environmental phenomena and processes. It is established that the teaching of higher mathematics should be carried out at a high scientific and methodological level with the use of both mathematical and applied problems of professional orientation. It is noted that to direct the future ecologist to the successful application of mathematical methods in higher mathematics classes. It is emphasized that the result of studying higher mathematics in the process of training future ecologists should be the successful application of mathematical knowledge in a number of general and special disciplines. Some problems of ecological orientation are given, which should be given as examples in the relevant sections of higher mathematics. The proposed problems can attract the attention of students, promote their professional orientation and increase interest in the chosen specialty. It is also noted that the discipline «Higher Mathematics» includes the main sections: «Linear Algebra», «Analytical Geometry», «Differential and integral calculus of a function of one variable», «Differential and integral calculus of a function of many variables». «Differential Equations», «Series», «Probability Theory» and «Mathematical Statistics». The tasks and tasks of ecological content are considered on the example of separate sections, it is indicated that the main attention of students should be paid to the fact that this section is effectively illustrated by various examples related to ecology. In-depth study of mathematical components during the training of ecologists will help to form the necessary professional competencies of specialists who will be able to transform the system of environmental monitoring and management of its components into a modern information system that will effectively promote the protection and rational use of natural resources.
Ключові слова
Підготовка студентів-екологів, вища математика, екологічні проблеми, математичне моделювання
Бібліографічний опис
Возносименко Д. Викладання курсу вищої математики для майбутніх екологів / Дарія Возносименко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2020. – Вип. 3. – С. 224-230.
Зібрання