Формування лідерського потенціалу майбутніх психологів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Zdar nad Sazavou : "DEL a.s."
Анотація
У дослідженні проведено аналіз сучасних вимог до фахівців, визначено необхідність розвитку лідерських якостей у майбутніх спеціалістів. Зазначено, що лідерство у психологічній науці розглядається як активний процес створення і підтримки рольової структури в груповій взаємодії, а лідер виступає авторитетним членом організації, здатним об'єднувати групу для досягнення мети. Проаналізовано внесок вітчизняних та зарубіжних вчених у дослідження проблеми лідерства. Дослідження психолого-педагогічної літератури висвітлює, що потенціал особистості розглядається як система природно-обумовлених і поновлюваних ресурсів, спрямованих на досягнення соціально важливих результатів. Визначено, що лідерський потенціал представляє собою систему ресурсів, спрямованих на взаємодію з оточенням для досягнення поставлених цілей. Зазначено, що дефініція "потенціал" враховує можливості, резерви, що існують в прихованому вигляді і можуть проявитися за певних умов. Автори підкреслюють, що навіть при наявності вроджених задатків, їх необхідно правильно розвивати та реалізовувати, створюючи відповідні умови. Дослідження акцентує увагу на студентському віці як чутливому періоді для формування лідерських якостей, оскільки самовизначення в цьому віці впливає на подальше професійне становлення особистості. Обґрунтовано необхідні передумови для реалізації лідерського потенціалу, такі як наявність цінностей, мотивації та віри у власні сили. Зроблено висновок, що розвиток лідерського потенціалу у студентів є важливим етапом формування конкурентоздатних фахівців, здатних до самовдосконалення та ефективної роботи у команді. У роботі І. Краснощок розглядає два ключові етапи системи розвитку лідерських якостей у студентів. Перший етап фокусується на виявленні лідерських якостей у здобувачів вищої освіти, водночас другий спрямований на формування аналітичних, комунікативних та організаторських навичок. Важливими визначеними аспектами є орієнтація на самовдосконалення, виховання самоорганізації та самодисципліни. Здійснено аналіз результатів анкетування "Лідер – це…", проведеного серед студентів психології. Зазначено, що студенти розуміють сутність лідерства і характеризують його потенціал через різні ознаки, розділені на групи: професійну, особистісну, психологічну, організаційну та соціально-комунікативну складові. Здобувачі вищої освіти вбачають важливість прагнення до постійного самовдосконалення як одну з ключових якостей лідера. Висвітлено, що соціально-психологічний тренінг є ефективним інструментом для розширення уявлень про лідерство та активізації лідерського потенціалу. Зазначено актуальність проблеми формування лідерського потенціалу у майбутніх психологів, оскільки вона впливає на їх результативність навчання та професійний розвиток особистості. У висновках роботи наголошено на необхідності врахування цієї проблеми в процесі професійної підготовки майбутніх фахівців.
Опис
Ключові слова
Лідерські якості, соціально-психологічний тренінг, формування лідерського потенціалу, самовдосконалення
Бібліографічний опис
Горецька О. В. Формування лідерського потенціалу майбутніх психологів / О. В. Горецька // Development strategiest for modern education and science : Materials of the ІІІ International research and practical internet conference (February, 28, 2022) : collection of abstracts // for the general ed. Ph.D Sergii Onyshchenko. – Zdar nad Sazavou : "DEL a.s.", 2022. – S. 24–27.