Сучасні інформаційні технології : освітня програма "Дошкільна освіта та практична психологія": силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Мета курсу: Формування у студентів сучасних інформаційних компетенцій, які дозволять їм ефективно інтегрувати новітні технології в професійну діяльність у сфері дошкільної освіти Завдання дисципліни: Теоретичне осмислення: Вивчити основні концепції, принципи та методи сучасних інформаційних технологій, їх призначення та можливості для сфери дошкільної освіти. Практичний аспект: Освоєння практичних навичок роботи з сучасними інформаційними системами та програмами, які можуть бути застосовані в логопедії. Адаптація технологій: Вивчення методів адаптації інформаційних технологій для потреб осіб з особливими освітніми потребами для сфери дошкільної освіти. Етика та безпека: Ознайомлення з етичними та правовими аспектами використання інформаційних технологій в освітньому процесі для сфери дошкільної освіти. Інтеграція та інновації: Розробка проектів та методів інтеграції новітніх інформаційних технологій у процес навчання та реабілітації осіб з особливими потребами для сфери дошкільної освіти. Аналіз та вибір: Навчити студентів критично аналізувати різноманітні інформаційні ресурси та вибирати найефективніші для своєї професійної діяльності. Проходячи курс "СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ", студенти отримають знання та навички, необхідні для ефективної інтеграції сучасних технологій у професійну практику в сфері дошкільної освіти. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні набути таких компетентостей: КЗ-7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. Фахові компетентності спеціальності (ФК) КС-1. Здатність працювати з джерелами навчальної та наукової інформації. КС-18. Здатність знаходити, опрацьовувати потрібну освітню інформацію та застосовувати її в роботі з дітьми, батьками. Та демонструвати такі результати навчання: ПР-1 Розуміти і визначати педагогічні умови, закономірності,принципи, мету, завдання, зміст, організаційні форми, методи і засоби, що використовуються в роботі з дітьми від народження до навчання у школі; знаходити типові ознаки і специфіку освітнього процесу і розвитку дітей раннього і дошкільного віку. ПР-09 Розуміти історію та закономірності розвитку дошкільної освіти. Аналізувати педагогічні системи минулого та творчо трансформувати їх потенціал у сучасний навчально-виховний простір закладу дошкільної освіти. ПР-16 Проєктувати педагогічні заходи із залученням фахівців суміжних галузей, батьків, громадських діячів та ін. для реалізації завдань всебічного розвитку дітей.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис