Комізм барокової збірки Д. Братковського «Світ, розглянутий по частинах»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті аналізуються провідні конституенти, які формують стихію комічного у збірці барокового польськомовного письменника Данила Братковського “Світ, розглянутий по частинах”. Доведено, що специфіка комічного у фрашках має сатирично-викривальний імператив, реалізація якого, можлива завдяки антонімічній опозиції, навколо якої вибудовується сюжет твору, пуанту або моральної сентенції, а також мотивам, які спроможні викликати сатирико-гумористичну реакцію потенційного реципієнта. Стихія комічного аналізованої збірки зорієнтована на руйнування підданого критиці світоустрою.
Опис
This article analyzes the major devices of forming the comic atmosphere in the Baroque collection by Polish writer Daniel Bratkowskiy "The world considered in pieces." It is proved that the specific of comic effect in frasches has a satirical accusatory imperative the realization of which becomes possible due to antonymous opposition.
Ключові слова
Бароко, фрашка, комічне, бінарна опозиція, пуант, мотив
Бібліографічний опис
Сидоренко О. Комізм барокової збірки Д. Братковського «Світ, розглянутий по частинах» / Оксана Сидоренко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – Вип. 13. – С. 125–133.
Зібрання