Ex providentia majōrum: жанровий різновид сімейного роману-хроніки в англійській та українській літературі І половини ХІХ ст.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті обґрунтовується думка, що М. Еджворт і Г. Квітка-Основ’яненко стали фундаторами жанрового різновиду сімейного роману-хроніки в англійській та українській літературах. У романах “Castle Rackrent” і “Пан Халявский” показано історичні зміни та трансформації, які відбувалися з дворянськими родинами Ірландії та України у XVIII ст. За жанром – це сімейні хроніки, які охоплюють історію трьох поколінь, і не є історичними романами. Міфо-ритуальною основою романів є культ предків, який у текстах десакралізовано.
Опис
The article substantiates the view that Maria Edgeworth and H. Kvitka-Osnovianenko became the founders of the genre variety of family novel chronicle in English and Ukrainian literature. In the novels “Castle Rackrent” and “Pan Haliavskyi” the authors shows historical changes and transformations that happened to noble families of Ireland and Ukraine in the 18th century. By genre this family chronicles cover the story of three generations, and aren’t historical novels. The myth-ritual basis of the novels is the ancestor worship, which is desacralized.
Ключові слова
Жанр, сімейна хроніка, історизм, культ предків
Бібліографічний опис
Чик Д. Ex providentia majōrum: жанровий різновид сімейного роману-хроніки в англійській та українській літературі І половини ХІХ ст. / Денис Чик // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – Вип. 1. – С. 165–175.
Зібрання