Формування професійно-комунікативної культури майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Друк ПП Скребейко П.В
Анотація
У дослідженні теоретично обґрунтовано, розроблено та експериментально перевірено модель формування професійно-комунікативної культури майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів, яка складається з концептуального, змістово-процесуального та оцінного блоків, реалізується завдяки створенню педагогічних умов (забезпечення стійкої мотивації до самоактуалізації професійнокомунікативної культури; організація акмеологічного впливу та супроводу в процесі формування професійно-комунікативної культури; занурення в активну самостійну діяльність із набуття майбутніми вихователями особистого професійнокомунікативного досвіду в процесі фахової підготовки); забезпечує сформованість у здобувачів професійно-комунікативної культури та передбачає впровадження відповідного навчально-методичного забезпечення (зміст, форми організації освітнього процесу, методи навчання). Визначено сутність поняття «професійнокомунікативна культура майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів». Розроблено та впроваджено в освітній процес закладів вищої освіти дисципліну вільного вибору студентами «Професійно-комунікативна культура вихователя закладу дошкільної освіти»; розроблено систему професійно зорієнтованих комунікативних мікротренінгів для збагачення змісту навчальних дисциплін циклу професійної підготовки «Дошкільна лінгводидактика», «Культура мовлення та виразне читання», «Психологія дитяча», «Педагогіка дошкільна», «Основи педагогічної майстерності» та виробничої практики
Опис
Ключові слова
професійна підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів, модель формування професійно-комунікативної культури майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів, педагогічні умови реалізації моделі формування професійно-комунікативної культури майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів, критерії та рівні сформованості професійно-комунікативної культури майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів
Бібліографічний опис
Мороз-Рекотова Л. В. Формування професійно-комунікативної культури майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Леся Вікторівна Мороз-Рекотова ; Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2020. – 23 с.
Зібрання