Автореферати

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 10
 • Документ
  Професійна підготовка соціальних працівників до роботи з мігрантами у Швеції
  (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України, 2018) Попова Анастасія
  У авторефераті подано короткий опис результатів дисертаційної роботи на тему "Професійна підготовка соціальних працівників до роботи з мігрантами у Швеції"
 • Документ
  Формування полікультурної компетентності майбутніх учителів початкової школи (на засадах лінгвокраїнознавчого підходу)
  (2016) Кондратьєва Олена
  Професійна підготовка майбутнього вчителя – це складний, динамічний і безперервний процес, який вимагає урахування сучасних вимог соціуму. Підвищення рівня компетентності майбутніх педагогів є актуальними завданнями сучасної вищої освіти.Полікультурну компетентність майбутніх учителів початкової школи ми розглядаємо як багатокомпонентне особистісне утворення, професійно значущу якість особистості майбутнього вчителя початкової школи, що формується у процесі професійно-педагогічної підготовки на базі засвоєння теоретичних знань щодо своєрідності національної культури власної та іншої країн, трансформацію ціннісних орієнтацій, інтегрованих полікультурних умінь та навичок, які забезпечують толерантне ставлення до представників інших соціальних груп, національностей, релігійних конфесій під час міжкультурної комунікації та здатність вирішувати професійні завдання в умовах глобалізації мультикультурного соціуму. Дослідження присвячено проблемі формування полікультурної компетентності майбутніх учителів початкової школи. Проаналізовано стан розробленості проблеми формування полікультурної компетентності майбутніх учителів початкової школи (на засадах лінгвокраїнознавчого підходу). Дисертація містить результати дослідження формування полікультурної компетентності майбутніх учителів початкової школи. Визначено аспекти застосування лінгвокраїнознавчого підходу у процесі формування полікультурної компетентності.
 • Документ
  Особливості рецепції роману М. Сервантеса “Дон Кіхот” в українській та англійській прозі 10–20-х років XX ст.
  (Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, 2012) Школа Ірина Вікторівна
  Дисертацію присвячено рецепції роману “Дон Кіхот” в українській та англійській прозі 10–20-х років ХХ ст. Матеріалом дослідження є “Історія Якимового будинку” В. Винниченка, “Подорож ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки прекрасної Альчести у Слобожанську Швайцарію” М. Йогансена, “Санаторійна зона”, “Сентиментальна історія” М. Хвильового, “Золоті лисенята” Ю. Шпола, “Байгород” Ю. Яновського, “Зулейка Добсон” М. Бірбома, “Орландо” В. Вулф, “Улісс” Дж. Джойса, “Повернення Дон Кіхота” та “Перелітний шинок” Г.-К. Честертона. У дисертації вперше в українському літературознавстві системно досліджено та розкрито специфіку інтерпретації роману М. Сервантеса в літературно-критичному дискурсі України та Англії 10–20-х років ХХ ст., висвітлено ступінь традиційності й новаторства у творенні образу Дон Кіхота. Окреслено чинники, що зумовлюють особливості рецепції в кожній із національних літератур, уточнено етапи сприйняття твору іспанського письменника митцями і науковцями з часу першої публікації “Дон Кіхота” і до наших днів, розширено відомості про специфіку англо-іспанської літературної комунікації на основі дослідження зарубіжних наукових джерел.
 • Документ
  Моделювання процесів самоорганізації територіальної громади в соціально-економічній системі міста
  (2016) Глазова Яна
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. – Класичний приватний університет, Запоріжжя, 2016. У дисертації проведено аналіз та узагальнено теоретичні основи розвитку процесів самоорганізації населення в соціально-економічній системі міста, що дало змогу уточнити поняття; визначити основні складові й особливості перебігу процесів самоорганізації територіальної громади. На підставі проведеного аналітичного огляду запропоновано концептуальні положення аналізу й прогнозування процесів самоорганізації територіальної громади та їх залучення до управління соціально-економічною системою міста. Розроблено функціональну модель процесу створення органів самоорганізації населення, у якій територіальну громаду розглянуто як сукупність взаємопов’язаних агентів (громадян), що взаємодіють між собою та зовнішнім середовищем, виокремлено процеси самоорганізації. Побудовано модель динаміки перебігу процесів самоорганізації населення, яка, на відміну від існуючих, базується на використанні моделі клітинного автомату. Визначення параметрів моделі ґрунтується на аналізі бази даних інформаційного простору територіальної громади. Удосконалено структуру та інструментарій системи моніторингу стану управління соціально-економічною системою міста, яка містить підсистему аналізу процесів самоорганізації територіальної громади. Розроблено рекомендації щодо врахування процесів самоорганізації територіальної громади під час економічного обґрунтування та прийняття рішень на рівні органів місцевого самоврядування.
 • Документ
  Архітетктоніка і композиція ліричної прози
  (Бердянський державний педагогічний університет, 2012) Табакова Ганна
  Лірична проза − досить дискусійне та неоднозначне літературознавче поняття. Дослідники, звиклі до традиційного поділу літератури на епос, лірику та драму з їх більш-менш усталеними парадигмами, з обережністю йдуть на експерименти й уводять до наукового обігу нестандартні поєднання різних родо-видових категорій. Попри це, зразки ліричної прози з’являлися у світовій літературі протягом усього періоду її розвитку, інша справа, що через складність предмету дослідження й розбіжність наукових поглядів на нього, не за всіма творами визнано належність до ліричної прози. Натомість їх зараховують або до вже відомих жанрів і стильових течій, або, розуміючи винятковість і «нестандартність» літератури такого характеру, пропонують нові терміни, що лише ускладнює ситуацію. Отже, існує потреба в усталеному визначенні поняття, розгляді особливостей архітектоніки та композиції ліричної прози з метою адекватного аналізу її зразків, чим і зумовлена актуальність обраної теми. Мета роботи: розглянути ліричну прозу як метажанр, з’ясувати її родову домінанту, особливості архітектоніки та композиції, а також систематизувати відповідний теоретичний матеріал.