Новели Богдана Мельничука: грані трагічного

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
На матеріалі творів циклу “Меридіан крізь серце і село” і документальної новели “Дзвони 1920-го”, що ввійшли до збірки “Суд без суду”, у статті розглядається специфіка вираження трагічного в новелістиці Богдана Мельничука. Серед основних ознак трагічного - наявність трагічного конфлікту, що має непередбачуваний фінал (найчастіше несподівана, іноді безглузда смерть); наявність трагічних образів героїв, внутрішній світ яких під впливом зовнішніх обставин зазнає деформації й розщеплення; розгортання мотивів трагічної помилки й провини й безпосередньо пов’язаного з ними мотиву трагічної кари, екзистенційних мотивів, в основі яких бінарна опозиція “життя-смерть”, коли смерть постає як кара, фатум, звідси мотив трагічної приреченості людини й невідворотності її долі. Акцентується трагічна тональність кожної новели, що підсилюється завдяки використанню трагічних образів-символів (наприклад, яру, криги, плити, які розкриваються в прямому й метафоричному значенні й винесені в назви однойменних новел “Яр”, “Крига”, “Плита”), художніх деталей, міфологем. Особлива увага приділяється художнім деталям (зоровим і звуковим), що увиразнюють трагічне світовідчуття героїв, їхні внутрішні переживання. Значним семантичним змістом у контексті поетики трагічного наповнена міфологема води, яка реалізується сукупністю художніх інваріантів (ріки/ставка, дощу, криги, мокрого снігу, інею, роси, сліз (як прояв найбільших страждань, розпачу й болю)), що часто наповнені мортальним змістом. Важливим елементом, пов’язаним із міфологемою води, є образ криниці, який набуває архетипічного значення межі, переходу від життя до смерті. Проаналізовані новели дають підстави стверджувати, що Б. Мельничук гостро відчуває трагічне існування людини у світі, що зумовлює його тяжіння до експресіоністичних засобів зображення трагічного й наближає до стефаниківської манери письма.
Опис
This article describes peculiarities how tragic is implemented in Bogdan Melnychuk novels based on stories from ‘Meridian through heart and village’ cycle and documental novel ‘Bells of 1920th’ which all are a part of a ‘Court without a justice’ collection. Among the main features of tragedy are: tragical conflict with an unpredictable ending (most often it is sudden and sometimes meaningless death); characters’ tragical images, whose inner world is deformed and split under the external circumstances; tragical mistake and fault motives unfold, with a directly related motive of tragical punishment; existential motives, with a basic binary opposition ‘life-death’, when death is introduced as punishment, fatum, from here comes the motive of human tragical predestination and fate inevitability. Tragical mood of each novel is marked, enhanced with tragical symbolic images (ex. steep bank, ice, slab, which have both direct and metaphoric meaning and are at the same time the names of the novels ‘Steep bank’, ‘Ice’, ‘Slab’), artistic details, mythologems. Special attention is dedicated to artistic details (visual and audio) which depicts heroes tragical sympathy their inner turmoil. Significant semantic meaning is given to the water mythologem tragic context, which is implemented by the system of artistic invariants (river/pond, rain, ice, wet snow, hoar-frost, dew, tears (as an incarnation of the greatest sufferings, grief and pain) etc.) which very often have a mortal meaning in the novels. Well symbol is a very important element related to water mythologem which gets archetypical edge meaning, transition from life to death. Analyzed novels give the reason to claim that B. Melnychuk has a very strong sensation of human tragic being in the world, which makes him use expressionist means to depicto the tragedy and makes him closer to Stephanic writing style.
Ключові слова
Новела, трагічний конфлікт, трагічна тональність, трагічні образи, художня деталь, міфологема
Бібліографічний опис
Дашко Н. Новели Богдана Мельничука: грані трагічного / Наталія Дашко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – Вип. 16. – С. 50–59.
Зібрання