Право соціального забезпечення : силабус на 2023–2024 навчальний рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Силабус освітнього компонента "Право соціального забезпечення" за освітньою програмою «Соціальна робота та соціальна педагогіка» на 2023-2024 н. р. Метою курсу є підготовка майбутніх соціальних працівників, які мають високу правосвідомість та правову культуру, володіють необхідними в їхній майбутній професійній діяльності знаннями і практичними навичками для вирішення конкретних питань з права соціального забезпечення; здібних самостійно і грамотно орієнтуватись у сучасних соціально-забезпечуваних правовідносинах, приймати виважені та обґрунтовані рішення в рамках своєї професійної компетенції. Предмет курсу: право соціального забезпечення у всіх своїх виявах: як галузь права, як система законодавства та як наука.
Опис
Syllabus of the educational component "Social Security Law" under the educational program "Social Work and Social Pedagogy" for 2023-2024. The purpose of the course is to prepare future social workers who have a high legal awareness and legal culture, have the necessary knowledge and practical skills in their future professional activities to solve specific issues on social security law; able to independently and competently navigate in modern socially secured legal relations, make balanced and informed decisions within their professional competence. Subject of the course: the law of social security in all its manifestations: as a branch of law, as a system of legislation and as a science.
Ключові слова
соціальна політика, соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальне обслуговування, соціальна допомога, соціальне страхування, social policy, social protection, social security, social services, social assistance, social benefits, social insurance
Бібліографічний опис
Попова А. С. Право соціального забезпечення: силабус освітнього компонента за освітньою програмою «Соціальна робота та соціальна педагогіка» на 2023-2024 н. р. – Запоріжжя : БДПУ, 2023. – 7 с.