Особливості статевого виховання учнівської молоді в країнах другої та третьої хвиль вступу до європейського співтовариства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті проаналізовано особливості статевого виховання учнівської молоді в країнах другої хвилі вступу до європейського співтовариства, у яких воно є важливим напрямком державної освітньої політики. Визначено, що Австрія, Швеція, Фінляндія відзначаються високим рівнем розвитку шкільної освіти, у тому числі й питань статі. Фінляндія і Швеція характеризуються досить позитивним ставленням до проблем сексуальності та статевого виховання, що забезпечується школами, соціальними службами, церквою, медичними центрами тощо, а Австрія відзначається тим, що з метою полегшення діалогу між батьками та освітніми закладами Міністерство освіти запровадило структуру освітньо-консультаційних бюро, у яких молодь отримала можливість користуватися допомогою в питаннях статі. З’ясовано, що статеве виховання залишається спірним питанням, оскільки відчувається сильний релігійний вплив на заклади освіти. У суспільстві поширена думка, що молоді люди стають сексуально активними занадто рано, і знання про контрацепцію та ЗПСШ не відповідають особистісному досвіду сучасних молодих людей. Скандинавські країни-члени Євросоюзу та країни Балтії створили систему статевого виховання, де увагу акцентовано на таких стратегічних завданнях: проведення статевої освіти в середніх навчальних закладах на ранньому етапі; здійснення спеціальної підготовки учителів; упровадження проєктів, основними цілями яких є профілактика раннього початку статевого життя, підліткових вагітностей та абортів, ЗПСШ, включаючи СНІД; заснування асоціацій з питань підготовки молоді до батьківства, виконання сімейних ролей тощо; залучення до сексуального виховання церкви, соціальних служб, медичних центрів; постійне інформування молоді про засоби контрацепції з метою покращення епідеміологічної ситуації в суспільстві. З’ясовано, що держави другої хвилі вступу до ЄС виявляють інтерес до статевого виховання учнівської молоді як важливої цінності суспільства, що пов’язана із збереженням репродуктивного та сексуального здоров’я громадян, підвищенням рівня їх статевої вихованості, формуванням готовності до шлюбу та сім’ї й відповідального батьківства. Сформульовано висновки, що важливе місце в реалізації завдань з удосконалення національних систем шкільної статевої освіти в досліджуваних країнах займає формування ефективної політики статі.
Опис
The article analyzes the features of sexual education of students in the countries of the second wave of accession to the European community, where sexual education is an important area of public education policy. It is determined that, as highly developed countries, Austria, Sweden, Finland are characterized by a high level of development of school education, including sex education. Finland and Sweden have a very positive attitude towards sexuality and sex education provided by schools, social services, the church, medical centers, etc., and Austria is characterized by the fact that in order to facilitate dialogue between parents and educational institutions, the Ministry of Education has introduced an educational structure. counseling offices, where young people have the opportunity to benefit from gender assistance. It has been found that sex education remains a controversial issue, as there is a strong religious influence on educational institutions. There is a widespread belief in society that young people become sexually active too early, and knowledge about contraception and STDs does not match the personal experience of modern young people. The Scandinavian member states of the European Union and the Baltic States have created the following system of sex education, which focuses on the following strategic objectives: conducting sex education in secondary schools at an early stage; implementation of special teacher training; implementation of projects whose main goals are the prevention of early sexual life, adolescent pregnancies and abortions, STDs, including AIDS; establishment of associations for the preparation of young people for parenthood, fulfillment of family roles, etc.; involvement in sexual education of the church, social services, medical centers; constant informing young people about contraceptives in order to improve the epidemiological situation in society. It was found that the states of the second wave of accession to the EU are interested in sexual education of students as an important value of society, which is associated with maintaining reproductive and sexual health of citizens, increasing their sexual education, marriage readiness and family. and responsible parenthood. Conclusions are formulated that an important place in the implementation of tasks to improve the national systems of school sex education in the studied countries is the formation of effective gender policy in each country.
Ключові слова
Виховання, статеве виховання, учнівська молодь, друга хвиля вступу, європейське співтовариство
Бібліографічний опис
Бялик О. Особливості статевого виховання учнівської молоді в країнах другої та третьої хвиль вступу до європейського співтовариства / Оксана Бялик // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2020. – Вип. 3. – С. 195–203.
Зібрання