Зіставні речення як окремий різновид складносурядних конструкцій в сучасній українській мові

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті систематизовано вчення про зіставлення як мовну категорію, удокладнено відомості щодо формально-граматичної та семантико-синтаксичної організації зіставних складносурядних речень. Акцентовано на функціях сполучника а як основного репрезентанта зіставних семантико-синтаксичних відношень. Обґрунтовано поділ складносурядних конструкцій на дві групи: речення із власне-зіставною семантикою та речення з домінуванням зіставлення, яке своєю чергою ускладнене додатковими семантичними відтінками.
Опис
In the article there have been systematized the study about matching as a language category; there have been presented information as for formal and grammatical and semantic and syntax organization of comparative compound sentences.
Ключові слова
Складносурядне речення, зіставлення, формально-граматична організація речення, семантико-синтаксичні відношення, семантичний сполучник
Бібліографічний опис
Рула Н. Зіставні речення як окремий різновид складносурядних конструкцій в сучасній українській мові / Наталія Рула // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – Вип. 13. – С. 27–34.
Зібрання