Художній досвід ХХ століття: європейський профіль : рецензія на видання Саєнко Валентини «Українська література ХХ ст.: діапазон творчих голосів і мистецьких відкриттів. Вибрані літературознавчі праці» (Львів : ЛА «Піраміда», 2016. – 868 с.)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Поширеною практикою останнім часом стало упорядкування викладачами раніше надрукованих статей у наукових збірниках в одній книжці. Це зручно насамперед для студентів, яким не доводиться шукати рекомендовану працю в періодиці. У масштабній книжці “Українська література ХХ ст.: діапазон творчих голосів і мистецьких відкриттів” доцент Одеського національного університету відомий дослідник, авторка близько 500 публікацій (з них 5 монографій і наукових посібників) Валентина Саєнко акумулювала свій досвід літературознавця і педагога, прагнула розглянути злети і втрати віку минулого, відновити і популяризувати пам'ять про культ творчості, який, на її переконання, панував у знакових творах найкращих репрезентантів рідного письменства. Відкривається книжка вступом, у якому авторка мотивує ідею книжки як однієї з форм систематизації й активізації написаного за кілька років, що сукупно є суб’єктивним оглядом найвищих досягнень минулого століття. Це не просто збірник публікацій, напрацьованих упродовж читання авторського вишівського курсу, а цілісний погляд, пронизаний ідеєю руху української культури від раннього модернізму до постмодернізму. Зокрема, В. Саєнко відмовляється від визнання 1917 року “рубіжним”, таким, що порушив принцип спадковості й традиції, а вважає, що мистецька дійсність, за Б.-І. Антоничем, “є суцільна, в собі замкнена, окрема із своєрідними законами”, а тому естетичний поступ варто оцінювати виважено, у всіх його діалектичних зіткненнях і особливостях. Щоправда, природний рух зламали процеси політизації і примітивізації мистецтва, але цьому протистояли творці, що йшли європейським шляхом у літературі.
Опис
Значний інтерес для дослідниці становлять взаємини української літератури з іншими культурами світу у всі періоди її розвитку. У розділі “Компаративістика: з українсько-скандинавських літературних взаємин” авторці вдалося показати масштабність зв’язків цих, здавалось би, абсолютно різних письменств, віддалених географічно, територіально й етнічно, на різних рівнях: контактному і типологічному. У центрі її уваги – історія рецепції й інтерпретації долі та творчості Шевченка в Скандинавії (Г. Брандес,) переклади його поезій (Т. Н. Ланґе, А. Єнсен). Особливу увагу В. Cаєнко звертає на роль Георга Брандеса, який прагнув осмислити художній феномен Тараса Шевченка, побачив його світову велич і особливу роль у піднесенні національної культури. Розглядаючи характер і форми культурного діалогу між українськими і скадинавськими митцями, авторка доводить, що вони найповніше виявилися у творчому доробку І. Франка і Лесі Українки (і теоретична, і творча діяльність), на рівні типологічних схожостей – у М. Коцюбинського, О. Кобилянської, В. Стефаника, П. Грабовського. Згадки у франкознавчій літературі (І. Денисюк, Я. Остаф) про необхідність пошуку паралелей між творами І. Франка і К. Гамсуна дослідниця розгортає у порівняльну студію, де розглядає “Сойчине крило” та повість “Пан”, що приводить її до думки про певну спільність пошуків європейських літератур у царині психологізму. Зіставляючи окремі сцени “Цвіту яблуні” М. Коцюбинського і роману Є.-П. Якобсена “Нільс Люне”, помічає аналогії, близькість багатьох відтінків художньої організації тексту. Різні грані спільності художніх уподобань цього данського письменника і О. Кобилянської, форми їхнього духовного спілкування дають змогу показати не лише інтертекстуальні горизонти творчості української письменниці, а й її внесок у розвиток європеїзму в українській літературі. За допомогою компаративного підходу авторка демонструє входження української літератури до світового контексту, відкривання нею
Ключові слова
Бібліографічний опис
Александрова Г. Художній досвід ХХ століття: європейський профіль : рецензія на видання Саєнко Валентини «Українська література ХХ ст.: діапазон творчих голосів і мистецьких відкриттів. Вибрані літературознавчі праці» (Львів : ЛА «Піраміда», 2016. – 868 с.) / Галина Александрова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – Вип. 14. – С. 171–175.
Зібрання