Постколоніальна політика в сатиричних романах Марини Гримич

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті досліджуються способи відтворення української політичної системи в сатиричних романах М. Гримич ("Егоїст", "Варфоломієва ніч"). Зосереджується увага на викритті авторкою недоліків новонароджених політичних інститутів та провладних "еліт". Відзначається, що вибір "національних еліт" в якості об’єкту літературного дослідження обумовлений їх вагомою роллю в керівництві держави. Письменниця констатує брак справжньої еліти в українському суспільстві. Вона також розглядає варіанти (хоча і дещо утопічні) формування справжньої національної еліти.
Опис
The article explores ways of reproducing the Ukrainian political system in satirical novels of M. Grymych ("Selfish", "Bartholomew Night"). The focus is on revealing the shortcomings of newborn political institutions and pro-government "elites". It is noted that the choice of "national elites" as an object of literary study due to their important role in the leadership of the state. The writer notes the lack of a true elite in Ukrainian society. She is also considering options (albeit somewhat utopian) for the formation of a genuine national elite.
Ключові слова
Постколоніальний, сатира, політика, еліти, суспільство, нація
Бібліографічний опис
Євтушенко С. Постколоніальна політика в сатиричних романах Марини Гримич / Світлана Євтушенко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – Вип. 13. – С. 202–209.
Зібрання