Мистецькі види діяльності в просторі дошкільного дитинства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті висвітлено зміст мистецької освіти дітей дошкільного віку із залученням їх до різних видів діяльності (образотворчої, музичної, художньо-мовленнєвої, театрально-ігрової). Мистецтво є складником культури, творче відображення дійсності в художніх образах, творча художня діяльність, соціальний і виховний ефект якої відомий людям із глибокої давнини. З’ясовано поняття «художній образ» як універсальну категорію мистецтва, основний продукт художньої творчості, який слугує елементом взаємозв’язку між мистецтвом, життям і свідомістю. Теоретичне підґрунтя дошкільної освіти в системі мистецької освіти закладено Л. Виготським, М. Каганом, О. Комаровською, О. Рудницькою, І. Франком, А. Флієром та іншими вченими. У статті розкрито специфіку мистецьких видів діяльності дитини художньо-творчої спрямованості (образотворчу, музичну, художньо-мовленнєву, театрально-ігрову), які є підґрунтям для формування оцінно-контрольних дій як у процесі діяльності, так і за її результатами. Зазначено, що для розвитку творчого потенціалу дитини дошкільного віку важливо збагачувати емоційно-естетичний досвід засобами образотворчого мистецтва. З’ясовано, що образотворча діяльність не тільки свідчить про певні особливості психічного розвитку дитини, але й забезпечує його, стимулює пізнавальну активність, започатковує основи творчої діяльності. Висвітлено проблему художньо-творчої діяльності дітей дошкільного віку, визначено показники та критерії, за якими можна оцінювати художню творчість дітей; методи, прийоми керівництва та навчання дітей художньої діяльності. Зазначено, що образотворчо-мовленнєва діяльність як різновид художньо-мовленнєвої діяльності стимулює дітей до активного мовлення і формує образотворчо-мовленнєву компетенцію. Визначено види художньо-мовленнєвої діяльності, в яких мовленнєва творчість реалізується в різноманітних формах. Окреслені види діяльності мистецької освіти в дошкільному віці формують особистість дитини, розвивають її творчі здібності, інтуїтивно спрямовують прояви дитини до оцінно-контрольних дій.
Опис
The article covers the content of art education of preschool children with their involvement in various types of activities (art, musical, artistic speech, theatre and play). Art is a part of culture, creative reflection of reality in artistic images, creative artistic activity, the social and educational effect of which has been known to people since ancient times. The concept of "artistic image" is clarified as a universal category of art, the main product of artistic creativity, which serves as an element of the relationship between art, life and consciousness. The theoretical foundations of preschool education in the system of art education were laid down by L. Vygotsky, M. Kagan, A. Komarovsky, A. Rudnitskaya, I. Franko, A. Flier and other scientists. The specifics of the child's artistic activities and creative orientation (art, musical, artistic speech, theatre and play), revealed in the article. They are the basis for the formation of evaluative and control actions in children both in the process of activity and according to its results. It is important to enrich the emotional-aesthetic experience with visual arts for the development of the creative potential of a preschool child. It was turned out that visual activity not only testifies to certain features of the child's mental development, but also ensures this development, stimulates cognitive activity, and begins the foundations of creative activity. The problem of artistic and creative activity of preschool children is stated. Indicators and criteria by which you can assess the creativity of children, admission guidance and teaching artistic activities are identified; methods, techniques of leadership and teaching of artistic activity are determined. Also noted that visual-speech activity as a kind of artistic-speech activity stimulates children to active speech and forms visual-speech competence. The types of artistic-speech activities, in which speech creativity is realized in different forms are determined. These types of activities of art education in preschool age form the personality of the child and develop his creative abilities and direct the child's manifestations to evaluative and control actions intuitively.
Ключові слова
Мистецька освіта, художній образ, художня творчість, образотворча діяльність, художньо-мовленнєва діяльність, діти дошкільного віку
Бібліографічний опис
Сараєва І. Мистецькі види діяльності в просторі дошкільного дитинства / Ірина Сараєва // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2020. – Вип. 3. – С. 118-126.
Зібрання