Формування навички приймати управлінські рішення засобами вирішення управлінських задач

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Видавнича група «Наукові перспективи»
Анотація
У практиці менеджменту використовують велику кількість інструментів для прийняття та реалізації управлінських рішень. Проте процес навчання власне прийняття управлінського рішення залишається поза глибокою увагою дослідників. З-поміж методів навчання майбутніх фахівців сфери управління застосовують низку ефективних для конкретних галузей засобів та методів: «гарної ідеї», «мозкового штурму», синектики, щоденників, Дельфи, «635», голосування «за – проти», утопічних ігор, Дельбека, тощо. Значно рідше застосовують такі методи розв’язання управлінських завдань і прийняття управлінських рішень, як метод контрольних запитань, метод морфологічного аналізу, метод рольової гри тощо. Для майбутніх управлінців галузі освіта дієвим стане метод кейсів, завдяки якому здобувач вищої освіти у процесі аналізу реальних професійних ситуацій (тобто кейсів), набуває цінного досвіду, поповнює свої знання способами вирішення певних ситуацій. Проте цей метод не актуалізує необхідні механізми власне прийняття рішення. Тому не може бути провідним у формуванні навички прийняття управлінського рішення. Таким методом вважаємо метод вирішення навчальної управлінської задачі. У статті обґрунтовано неготовність управлінців-початківців закладів дошкільної освіти до прийняття управлінських рішень; подано авторське розуміння терміну «навчальна управлінська задача», схарактеризовано загальні підходи до розв’язування таких задач за аналогією з розумовими задачами. Представлено приклади управлінських задач для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта, в основу рішення яких покладено фази прийняття управлінського рішення. Для ілюстрації дієвості та ефективності роботи над вирішенням навчальної управлінської задачі подано процес пошуку рішення однієї із задач.
Опис
In management practice, a large number of tools are used to make and implement management decisions. However, the process of learning how to make a management decision remains beyond the deep attention of researchers. Among the methods of teaching future management professionals, a number of industry-specific tools and methods are used: "good idea", brainstorming, synectics, diaries, Delphi, 635, voting for and against, utopian games, DelBeck, etc. Methods of solving managerial problems and making managerial decisions, such as the method of control questions, the method of morphological analysis, the method of role-playing, etc. are used much less often. For future managers of the industry, the case method will be effective, as it allows a higher education student to gain valuable experience in the process of analyzing real professional situations (i.e. cases), and to supplement their knowledge with ways to solve certain situations. However, this method does not actualize the necessary mechanisms of decision-making. Therefore, it cannot be a leading method in the development of managerial decision-making skills. We consider this method to be the method of solving an educational management task. The article substantiates the unpreparedness of novice managers of preschool education institutions to make managerial decisions; the author's understanding of the term "educational managerial task" is presented, general approaches to solving such tasks by analogy with mental tasks are characterized. Examples of managerial tasks for applicants for the second (master's) level of higher education in the specialty 012 Preschool Education are presented, the solution of which is based on the phases of managerial decision-making. To illustrate the effectiveness and efficiency of working on solving an educational management task, the process of finding a solution to one of the tasks is presented.
Ключові слова
управлінська задача, навчання приймати управлінське рішення, засіб навчання, managerial task, learning to make a managerial decision, learning tool
Бібліографічний опис
Мороз-Рекотова Л. Формування навички приймати управлінські рішення засобами вирішення управлінських задач / Л. В. Мороз-Рекотова // Вісник науки та освіти : Серія «Педагогіка», Серія «Право», Серія Економіка», Серія «Державне управління», Серія «Техніка», Серія «Історія та археологія». - 2023. - № 8(14). -690-703.
Зібрання