Oсобливості підготовки здобувачів морської освіти до майбутньої професійної діяльності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Стаття присвячена проблемі підготовки здобувачів морської освіти до майбутньої професійної діяльності. Встановлено, що в сучасних соціально-економічних умовах особливо гостро стоїть проблема активізації людського чинника, максимального використання можливостей особистості для досягнення найвищих результатів у професійній діяльності, зокрема морській галузі. Автором доведено, що визначенню особливостей підготовки здобувачів морської освіти до майбутньої професійної діяльності сприятиме характеристика суті поняття “професійна спрямованість здобувачів морської освіти” (якість особистості курсанта морського закладу освіти пов’язана з певною активністю в освітніх, громадських та інших галузях діяльності та формує його як майбутнього професіонала морського транспорту і соціально активного громадянина суспільства). Особливістю підготовки здобувачів морської освіти до майбутньої професійної діяльності є: орієнтації стратегій і концепцій підготовки здобувачів морської освіти на загальносвітові й європейські цінності, а тому важливим є вивчення іноземної мови (набуття в процесі організації освітньої діяльності компетенцій, що зумовлюють дієву підготовку до професійної діяльності); неоднозначність і різновекторність наукових підходів до організації освітнього процесу здобувачів морської освіти (від орієнтації на європейські зразки до домінування національної ідеології в Україні); активна участь здобувачів морської освіти в патріотичному вихованні державних інститутів, політиків, громадських і ветеранських організацій та релігійних конфесій. При визначенні особливостей підготовки здобувачів морської освіти до майбутньої професійної діяльності, виокремлено такі принципи: системності та систематичності, взаємодія курсантів з викладачами, принцип позитивно-ресурсної діагностики, принцип неперервності, принцип позитивної мотивації та сприятливого емоційного фону, принцип формування позитивної перспективи професійної здатності випускника морського закладу вищої освіти.
Опис
The article is devoted to the problem of training marine education contenders for future professional activity. It is determined that in modern socio-economic conditions the problem of activation of the human factor, maximum use of personal capabilities to achieve the highest results in professional activities, in particular in the marine industry, is particularly acute. It is proved by the author that determining the peculiarities of the training of marine education contenders for future professional activity will be facilitated by the characterization of the essence of the concept “professional orientation of marine education contenders” (the quality of the personality of a cadet of a maritime educational institution is associated with a certain activity in educational, social and other fields of activity and forms him as a future professional of maritime transport and a socially active citizen of society). The peculiarity of the training of marine education contenders for future professional activity is: the orientation of strategies and concepts of training maritime education to global and European values, and therefore it is important to learn a foreign language (acquisition in the process of organizing educational activities of competencies that determine effective training for professional activities); ambiguity and diversity of scientific approaches to the organization of the educational process of marine education contenders (from the focus on European models to the dominance of national ideology in Ukraine); active participation of marine education contenders in the patriotic education of state institutions, politicians, public and veterans’ organizations and religious confessions. In determining the features of the training of marine education contenders for future professional activity, the following principles are identified: systematic approach, interaction of cadets with teachers, the principle of positive resource diagnostics, the principle of continuity, the principle of positive motivation and favorable emotional background, the principle of forming a positive perspective of the professional ability of a graduate of a maritime institution of higher education. .
Ключові слова
Підготовка, освітній процес, здобувачі морської освіти, особливості підготовки, професійна діяльність, професійна спрямованість
Бібліографічний опис
Позднякова В. Oсобливості підготовки здобувачів морської освіти до майбутньої професійної діяльності / Валентина Позднякова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2020. – Вип. 3. – С. 363–370.
Зібрання