Місце професійних ціннісних орієнтацій в структурі особистості

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Габітус : Видавничий дім «Гельветика»
Анотація
У статті проведено теоретичний аналіз поняття «професійні ціннісні орієнтації» в науковій парадигмі. Уточнено сутність поняття та місце професійних ціннісних орієнтацій у структурі особистості. Визна чено, що ціннісна сфера особистості є її центральним утворенням, що означає спрямованість й особливості поведінки, які регулюють діяльність загалом. Цінності профе сійної діяльності є змістотворною основою, яка визначає значення діяльності для особистості і суспільства. Від того, як особистість у процесі професійного розвитку вибудовує свою систему цінностей, співвідношення зовнішніх вимог професії, професійного співтовариства і свого внутрішнього світу, залежать ефективність професійної діяльності і адекватність стосунків із навколишнім соціумом. Визначено, що професійні ціннісні орієнтації є одним із головних компонентів професіоналізму, являють собою інтегративну характеристику особистості фахівця, яка розвивається в процесі його професійно особистісного становлення і є його результатом. Автори акцентують на тому, що формування професійних цінностей є одним із критеріїв досягнення професіоналізму. Чим ближчими професійні цінності будуть до центральних життєвих цінностей і сенсів, тим сильнішим і стійкішим буде прагнення до творчої самореалізації і професійного виконання своєї справи. Визначено критерії формування професійних ціннісних орієнтацій: ціннісне ставлення до професії; включення в ієрархію життєвих цінностей особистості професії і її цінностей; професійна спрямованість як «психологічна база» професійних ціннісних орієнтацій; активна професійна позиція; професійна рефлексія; адекватна професійна самооцінка; адекватний образ професійного «Я» як цільова установка в професійній діяльності; готовність активно діяти щодо професії як значущої сфери діяльності.
Опис
Ключові слова
цінності, ціннісні орієнтації, професійні цінності
Бібліографічний опис
Горецька О. В. Місце професійних ціннісних орієнтацій в структурі особистості / О. В. Горецька, О. С. Колпакчи // Габітус : науковий журнал з соціології та психології. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Вип. 28. – С. 59–63.
Зібрання