Інноваційні моделі надання соціальних послуг : силабус на 2023–2024 навчальний рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Силабус освітнього компонента "Інноваційні моделі надання соціальних послуг" за освітньою програмою «Соціальна педагогіка» на 2023-2024 н. р. Метою курсу є сприяння засвоєнню майбутніми фахівцями з соціальної роботи/менеджерами соціальних організацій основ інноваційної діяльності, розуміння сутності та особливостей інноваційних процесів у сфері соціального обслуговування, і вдосконалення навичок розробки та впровадження інновацій для поліпшення соціальних послуг у сфері соціальної роботи та управління соціальними організаціями. Предмет курсу: теоретико-практичні засади розуміння інноваційної діяльності у соціальній сфері та впровадження соціальних інновацій та інноваційних підходів у системі соціального обслуговування.
Опис
Syllabus of the educational component "Innovative models of social services" under the educational program "Social pedagogy" for 2023-2024. The purpose of the course is to promote the assimilation by future specialists in social work/managers of social organizations of the basics of innovation, understanding the essence and features of innovative processes in the field of social services, and improving the skills of developing and introducing innovations to improve social services in the field of social work and management of social organizations. Subject of the course: theoretical and practical principles of understanding innovation in the social sphere and the introduction of social innovations and innovative approaches in the system of social service.
Ключові слова
складні життєві обставини, соціальне обслуговування, соціальна послуга, інновація, соціальна інновація, difficult life circumstances, social service, social service, innovation, social innovation
Бібліографічний опис
Попова А. С. Інноваційні моделі надання соціальних послуг : силабус освітнього компонента за освітньою програмою «Соціальна педагогіка» на 2023-2024 н. р. – Запоріжжя : БДПУ, 2023. – 6 с.