Вирішення управлінської задачі як ефективна форма «Open Paper Exam»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті порушено питання ефективності проведення підсумкового контролю в умовах дистанційного навчання. Подано опис традиційної форми проведення екзамену (усна відповідь на питання екзаменаційного білета), розкрито його мету. Розкрито підходи сучасної дидактики до використання методів усного, писемного, практичного (лабораторного) контролю та самоконтролю здобувачів освіти; виокремлено види контролю, які класифікують: за масштабом цілей навчання, за етапами навчання, за часовою спрямованістю, за частотністю, за обсягом, за організаційними формами навчання, за формами соціальної опосередкованості, за видами навчальних занять, за способами здійснення контролю. Обґрунтовано необхідність перегляду форм проведення підсумкового контролю в умовах дистанційного навчання за компетентнісного підходу. Розкрито необхідність переосмислення мети підсумкового контролю, яка полягає у перевірці не стільки обсягу теоретичних знань, скільки рівня сформованості компетентностей, передбачених як результат вивчення навчальної дисципліни. Проведено співставлення компетентностей, закладених у Стандарт вищої освіти зі спеціальності 012 Дошкільна освіта та компетентностями з Професійного стандарту керівника закладу дошкільної освіти. Доведено необхідність підготовки майбутніх менеджерів дошкільної освіти до прийняття управлінських рішень на етапі здобуття вищої освіти з урахуванням особистісних якостей, які впливають на це. Особливу увагу приділено поглядам на функції, які має виконувати менеджер дошкільної освіти. Подано характеристику нетрадиційних форм проведення екзамену: «closed book exam», «Multiple-choice еxam або Shot-question exam», «open-book exam або open paper exam», «“thinking” exam», «“take-home” exam», «practical exam». Описано процес організації та проведення підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Управління в системі дошкільної освіти» у формі «open paper exam». Подано приклади управлінських задач, винесених на екзамен, описано процедуру самого екзамену. Визначено переваги та недоліки застосування такої форми підсумкового контролю.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Мороз-Рекотова Л. Вирішення управлінської задачі як ефективна форма «Open Paper Exam» / Леся Мороз-Рекотова // Наукові записки БДПУ. Сер.: Педагогічні науки. – 2022. – Вип. 3. – С.19–31.
Зібрання