Методика навчання української мови в загальноосвітніх закладах

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2008
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Київ : Центр учбової літератури
Анотація
Навчальний посібник спрямований на допомогу викладачам методики та студентам-філологам вищих навчальних закладів в організації вивчення навчальних дисциплін: «Методика навчання української мови» та «Шкільний курс української мови». У посібнику подано навчальні програми (загальні положення; розподіл навчального часу за модулями; зміст лекційного курсу, практичних і лабораторних занять; теми, винесені на самостійне опрацювання; систему семестрового контролю й оцінювання теоретичної та практичної підготовки бакалаврів), програму та методичні рекомендації щодо організації педагогічної практики, методичні рекомендації щодо написання курсової роботи, програму державного екзамену.
Опис
The educational guide is aimed at assisting instructors of teaching methodology and philology students in higher education institutions in organizing the study of the courses "Teaching Methodology of the Ukrainian Language" and "School Course of Ukrainian Language." The guide includes educational programs (general principles, distribution of study time by modules, content of lecture courses, practical and laboratory sessions, topics for independent study, the system of semester assessment and evaluation of theoretical and practical preparation of undergraduates), a program and methodological recommendations for organizing pedagogical practice, guidelines for writing coursework, and a program for the state examination. It serves as a resource for educators and philology students in higher education institutions.
Ключові слова
методика навчання української мови, шкільний курс української мови, заклади загальної середньої освіти, філологічний факультет, учитель української мови
Бібліографічний опис
Дороз В. Ф. Методика навчання української мови в загальноосвітніх закладах : навчальний посібник / В. Ф. Дороз. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 386 с.