Мотив абсолютной власти в современной исторической прозе Беларуси и Британии

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Історична проза на цьому етапі є одним з найбільш популярних і затребуваних жанрів як серед критиків, так і серед читачів, і представлена все зростаючою кількістю дуже різнопланових як в типологічному, так і в художньому відношенні творів. Одночасно серйозні позитивні зміни відбуваються в сприйнятті жанру критиками і літературознавцями. У зв'язку з цим актуальним є компаративне дослідження текстів білоруських і британських авторів з метою виявлення як загальних, так і специфічних для окремих літератур тенденцій розвитку жанру, що відбиває сучасні пошуки в області художньої форми. Одним з важливих аспектів подібного дослідження є вивчення універсальних для жaнра тим і мотивів, одним з найбільш значимих з яких є мотив влади, що недивно, оскільки саме ієрархія пронизує усе суспільство, об'єднує його. У цій статті уперше проводиться комплексне компаративне дослідження мотиву влади в історичних творах британських і білоруських авторів. На матеріалі творів Х. Мэнтел, П. О'Брайана, П. Баркер, Л. Рублевской, А. Аркуша, В. Орлова, К. Тарасова і багатьох інших цей мотив розглядається в одному зі своїх головних проявів, а саме абсолютній владі. Досліджуються концепції "золотого століття" і "ідеального государя", простежується шлях особових трансформацій героїв. Окрема увага приділяється варіантам деконструкции героизированных образів правителів минулого і темі "маленької людини", роль якої стає усе більш значимою для сучасних авторів. Виявляється зв'язок мотиву влади з різноманітними художніми проявами історичної травми в творах, що вивчаються, що, зокрема, проявляється в складній взаємодії понять "власть" – "свобода" Авторські трактовки теми влади яскраво виявляють зростання у творах ролі ідеологічного, аксіологічного, філософського компонента на сучасному етапі розвитку жанру, що нерідко виражається засобами притчової образності, умовно-символічним прийомам, вільному обігу з категорією часу.
Опис
Historical fiction nowadays is one of the most popular and sought-after genres both with critics and readers, and is represented by an ever-increasing number of very diverse works in both typological and stylistic aspects, which reflects modern searches in the field of artistic form. At the same time, serious positive changes are occurring in the perception of the genre by critics and academicians. In this connection, a comparative study of the texts of Belarusian and British authors with the aim of identifying both general and specific trends of the genre development for specific literatures is relevant. One of the important aspects of such a study is the defining of themes and motifs that are universal for the genre, and one of the most significant of them is the motive of power, which is not surprising, since it is the hierarchy that permeates the whole society, organizes and unites it. The article focuses on one of the leading aspects, in which this motive generally manifests itself, namely the motive of absolute power. The comparative literary analysis is based on the works by H. Mantel, P. O'Brien, P. Barker, S. St. James, L. Rublevskaya, A. Arkush, V. Orlov, K. Tarasov, V. Kazko and many others. Concepts of the “golden age” and “ideal sovereign” as well as the consequences of personal transformations of the characters are traced and analysed. Special attention is paid to the methods of the deconstruction of the heroic images of the rulers of the past. The connections are made between the motive of absolute power and the diverse artistic manifestations of historical trauma in the studied works. It is demonstrated how the theme of a "little man", whose role is becoming increasingly important for modern authors, which, in particular, manifests itself in the complex interplay of the notions of “power” and “freedom”. Authors` interpretations of the topic of power clearly reveal the increasing role of the ideological, axiological, philosophical component at the present stage of development of the genre, which is often expressed by means of parabolic imagery, symbolism, and free use of the category of time.
Ключові слова
Історична проза, мотив, влада, ролева модель, утопія, історична травма
Бібліографічний опис
Лиденкова О. Мотив абсолютной власти в современной исторической прозе Беларуси и Британии / Ольга Лиденкова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – Вип. 16. – С. 121-130.
Зібрання