Проблеми організації корекційно-розвиткової роботи для дітей з порушеннями мовлення у сільській місцевості та шляхи їх розв’язання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Стаття аналізує питання утвердження прав і свобод людини в сучасній Україні, зокрема права на освіту. Робиться акцент на трансформаційних змінах у вітчизняній освіті, які сприяють інклюзивному навчанню для дітей з особливими освітніми потребами. Обговорюється проблема кадрового забезпечення сільських закладів освіти вчителями-логопедами та недоліки традиційної підготовки цих фахівців. Автори розглядають шляхи вдосконалення системи підготовки вчителів-логопедів для ефективної роботи у сільських умовах та підкреслюють важливість формування додаткових компетентностей для їх конкурентоспроможності.
Опис
The article analyzes the issue of the establishment of human rights and freedoms in modern Ukraine, in particular the right to education. Emphasis is placed on transformational changes in domestic education that promote inclusive education for children with special educational needs. The problem of staffing of rural educational institutions with teachers-speech therapists and the shortcomings of the traditional training of these specialists is discussed. The authors consider ways to improve the system of training speech therapist teachers for effective work in rural conditions and emphasize the importance of forming additional competencies for their competitiveness.
Ключові слова
inclusive education, rural educational institution, speech therapist teachers, correctional and developmental work, інклюзивна освіта, сільський заклад освіти, вчителі-логопеди, корекційно-розвиткова робота
Бібліографічний опис
Мицик Г. М. Проблеми організації корекційно-розвиткової роботи для дітей з порушеннями мовлення у сільській місцевості та шляхи їх розв’язання / Г. М. Мицик // ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку» (м. Бердянськ, 25–26 квітня 2019 р. ).- Бердянськ : БДПУ, 2019. - С. 149–150