Теоретичні засади проблеми виховання самостійності у дітей дошкільного віку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Стаття присвячена теоретичному аналізу наукового доробку з проблеми виховання самостійності в дітей дошкільного віку. Дитяча самостійність останнім часом все частіше стає об’єктом підвищеної уваги науковців, викладачів, педагогів. Це пов’язано не стільки з реалізацією особистісно-орієнтованого та діяльнісного підходу до розвитку, виховання та навчання дітей, скільки з необхідністю вирішення завдання підготовки підростаючого покоління до умов життя в сучасному суспільстві. Сьогодні затребуваними в професійній діяльності є люди, які відрізняються активністю, цілеспрямованістю, вмінням творчо мислити, швидко вирішувати проблеми. Тому перед сучасною освітою стоїть питання щодо формування та розвитку в дітей самостійності, ініціативності, активності. У змісті статті розкривається сутність дефініції «самостійність». Автором подано узагальнені підходи до розуміння і тлумачення самостійності відомою дослідницею О. Удіною. Розглянуто особливості визначення поняття «самостійність дітей дошкільного віку» на основі узагальнення поглядів педагогів і психологів стосовно цієї проблеми. Обґрунтовано актуальність теми, висвітлено різноманіття підходів щодо генезису самостійності. Акцентовано увагу на тому, що кожний віковий етап характеризується кількісними та якісними змінами у формуванні самостійності. Узагальнено погляди науковців щодо специфічного впливу окремих видів діяльності дітей дошкільного віку на появу і розвиток самостійності. На основі аналізу психолого-педагогічних досліджень охарактеризовано самостійність як базову якість особистості та як характеристику способу діяльності, її структуру, компоненти. Вказано на причини відставання в розвитку самостійності. У статті підкреслено, що дошкільне дитинство – це найбільш сприятливий період для її виховання. Названі етапи і компоненти становлення самостійності в молодшому та старшому дошкільному віці, визначені психолого-педагогічні умови для її становлення. У публікації окреслені питання, що потребують подальшого дослідження з проблеми виховання самостійності в дітей дошкільного віку.
Опис
Ключові слова
Самостійність, самостійність дітей дошкільного віку, якість особистості, діяльність, дошкільний вік, структура самостійності, вікові кризи, independence, preschool children independence, personality quality, activity, preschool age, structure of independence, age crises
Бібліографічний опис
Григор’єва Н. Теоретичні засади проблеми виховання самостійності у дітей дошкільного віку / Наталя Григор’єва // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2021. – Вип. 1. – С. 109–119.
Зібрання