Пошук людської екзистенції у малій прозі Михайла Могилянського

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті розглянуто екзистенційні концепти у малій прозі Михайла Могилянського в контексті європейських віянь початку ХХ століття. Окрім того, досліджено теоретичні аспекти філософії екзистенціалізму, його впливу на літературу. У малій прозі автора переважають екзистенційні концепти: життя-для-себе; життя-для-іншого, самотність, відчуження, нудота, свобода, абсурдність у світі, самогубство.
Опис
The article considered existential concepts in small prose of Michael Mohyliansky in the context of European trends of the early twentieth century. In addition to this, the theoretical aspects of the philosophy of existentialism and its influence on literature are investigated too. In author’s flash fictions dominated existential concepts such as life-for-myself; life-for-another, loneliness, subtraction, nausea, freedom, absurdity in the world,
Ключові слова
Екзистенціалізм, мала проза, концепт, життя, свобода, абсурд, самогубство, відчуження
Бібліографічний опис
Богданова М. Пошук людської екзистенції у малій прозі Михайла Могилянського / Марина Богданова, Марія Богданова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – Вип. 15. – С. 148–155.
Зібрання