Специфіка застосування інтерактивних методів на уроках російської мови як іноземної

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Статтю присвячено висвітленню проблеми використання інтерактивних методів навчання на уроках російської мови як іноземної. Установлено, що ці методи є ефективними завдяки своїй практичний спрямованості, тому часто застосовуються в процесі навчання іноземних мов. Визначено, що інтерактивні методи будуються на взаємодії учнів, спрямовані на розвиток їхніх комунікативних умінь і навичок, передбачають формування умінь спілкуватися іноземною мовою в різноманітних комунікативних ситуаціях, що позитивно впиває як на підвищення рівня володіння іноземною мовою, так і на розвиток особистісних якостей учнів. На підґрунті визначення принципів інтерактивного навчання (діалогічної взаємодії, кооперації й співробітництва, активно-рольової (ігрової) і тренінгової організації навчання) виділено та схарактеризовано умови ефективного використання інтерактивних методів (створення комфортної атмосфери; використання відповідних до рівня підготовки та віку учнів завдань; розробка цікавих змістовних завдань; залучення елементів гри). Установлено, що використання інтерактивних методів сприяє створенню комфортної робочої атмосфери; формуванню мовленнєвих навичок, відпрацюванню моделей спілкування: дозволяє створити ситуацію спілкування іноземною мовою в реальному часі; сприяє розвитку особистісних якостей учнів (уміння працювати в команді, нести відповідальність за результат власної діяльності тощо); дозволяє залучити кожного учня до активної діяльності. Визначено недоліки використання інтерактивних методів у процесі навчання (часові витрати на підготовку, складність зворотного зв’язку учителя з кожним учнем) та шляхи їх подолання. Описано методику використання ігор на уроках російської мови як іноземної, наведено приклади ігрових завдань різного типу (лінгвістичні, лексичні, рольові, лінгвокраїнознавчі, креативні). Установлено, що включення інтерактивних методів може відбуватися на будь-якому етапі уроку. Доведено, що різноманітність прийомів інтерактивного методу, їх спрямованість на підвищення в учнів інтересу, мотивації до предмету, що вивчається, робить цей метод доцільним та ефективним у процесі іншомовного навчання.
Опис
The article is devoted to the problem of using interactive teaching methods at lessons of Russian as a foreign language. It is established that these methods are effective due to their practical orientation, so they are often used in the process of learning foreign languages. It is determined that interactive methods are based on the interaction of students aimed at developing their communication skills, involve the development of the ability to communicate in a foreign language with each other in various communicative situations, which has a positive effect on improving foreign language proficiency and personal qualities. students. Based on the definition of the principles of interactive learning (dialogic interaction, cooperation and collaboration, active-role (game) and training organization of learning) identified and characterized the conditions for effective use of interactive methods (creating a comfortable atmosphere; use of appropriate training and age tasks; development of interesting meaningful tasks; involvement of game elements). It is established that the use of interactive methods contributes to the creation of a comfortable working atmosphere; formation of speech skills, testing of communication models: allows to create a situation of communication in a foreign language in real time; promotes the development of personal qualities of students (ability to work in a team, be responsible for the results of their own activities, etc.), allows to include each student in active activities. The disadvantages of using interactive methods in the learning process (time spent on training, the complexity of teacher feedback with each student) and ways to overcome them are identified. The method of using games in Russian as a foreign language lessons is described, examples of game tasks of different types (linguistic, lexical, role, linguistic, creative) are given. It is established that the inclusion of interactive methods can occur at any stage of the lesson. It is proved that the variety of methods of the interactive method, their focus on increasing students' interest, motivation for the subject being studied, makes this method appropriate and effective in the process of foreign language learning.
Ключові слова
Метод навчання, інтерактивні методи навчання, ігрові вправи, іншомовне навчання, урок російської мови як іноземної
Бібліографічний опис
Гостра К. Специфіка застосування інтерактивних методів на уроках російської мови як іноземної / Катерина Гостра // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2020. – Вип. 3. – С. 250–259.
Зібрання