Функціонування календарних обрядів у художніх текстах українських драматургів 20–30-х років ХХ ст.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті аналізуються п’єси українських драматургів – громадян Радянської України (Степана Бондарчука, Олени Пчілки та інших) і тих, які мешкали за її межами (Василя Гренжі-Донського, Дмитра Марчишина, Марійки Підгорянки, Спиридона Черкасенка). Розглядаються твори, в яких знайшли відображення українські народні обряди. Досліджується процес передачі українськими митцями 20–30-х років картин святкування календарного та сімейно-побутового циклів.
Опис
The article analyzes the play of ukrainian dramatists – citizens of the Soviet Ukraine (Stepan Bondarchuk, Olena Pchilka and others) and those who lived outside (Grenzhi Basil-Don, Dmitriy Marchishin, Maria Pidgoryanka, Spyridon Cherkasenko). Considered works that reflected Ukrainian folk rituals. We study the transmission Ukrainian artists of 20–30s paintings of calendar celebration, family and domestic cycles.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Школа В. Функціонування календарних обрядів у художніх текстах українських драматургів 20–30-х років ХХ ст. / Валентина Школа // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – Вип. 1. – С. 61–67.
Зібрання