Перспективні напрями формування готовності майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної діяльності у сфері соціального туризму

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті порушена тема перспективних напрямів і методів формування готовності майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної діяльності у сфері соціального туризму. Розкрито проблематику підготовки сучасних фахівців до професійної діяльності. Проаналізовано наукові дослідження вчених України та світу стосовно цієї теми. Сформульовано мету статті, а саме: дослідити методи та перспективні напрями формування готовності майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної діяльності у сфері туризму. Визначено компоненти готовності майбутніх фахівців та, спираючись на них, виокремлено умови освітнього процесу підготовки, а також методи, якими повинен оволодіти майбутній фахівець. Визначено, що підготовка майбутніх професіоналів соціально-педагогічної сфери припускає обов'язкову інтеграцію теоретичного та практичного навчання, а також визначено, що практична підготовка є невід'ємною частиною підготовки майбутніх фахівці до професійної діяльності. Охарактеризовано практичну підготовку у вищому навчальному закладі як одну з найважливіших частин системи підготовки майбутніх фахівців до професійної діяльності. Розкрито сутність практичної підготовки в системі навчання майбутніх фахівців на прикладі Волинського національного університету імені Лесі Українки. Розкрито сутність кожної з практик, означено її мету та результати її проходження. Проаналізовано досвід Волинського національного університету імені Лесі Українки та на основі аналізу зроблено висновки, що практична підготовка майбутніх фахівців є невід'ємною частиною та ефективним перспективним методом формування готовності майбутніх фахівців до професійної діяльності. Також виділені такі перспективні напрями формування готовності майбутніх фахівців до професійної діяльності як тренінги, а саме: тренінг спілкування та тренінг особистісного спілкування. Розкрито сутність кожного з видів тренінгу, визначено його мету та завдання. На основі вищесказаного зроблені грунтовні висновки та означені перспективи подальших досліджень.
Опис
The article raises the topic of promising areas and methods of forming the readiness of future specialists in tourism to professional activity in the field of social tourism. The problems of training modern specialists for professional activity are revealed. Scientific researches of scientists of Ukraine and the world on this topic are analyzed. The purpose of the article is formulated, namely: to investigate the methods and perspective directions of formation of readiness of future specialists in tourism to professional activity in the field of tourism. The components of readiness of future specialists are determined and based on them the conditions of the educational process of training are singled out, as well as the methods that the future specialist must master. It is determined that the training of future professionals in the socio-pedagogical sphere involves the mandatory integration of theoretical and practical training, and also determined that practical training is an integral part of the training of future professionals for professional activities. Practical training in a higher educational institution is described as one of the most important parts of the system of training future specialists for professional activity. The essence of practical training in the system of training of future specialists on the example of Volyn National University named after Lesya Ukrainka is revealed. The essence of each of the practices is revealed, its purpose and results of its passing are defined. The experience of Lesya Ukrainka Volyn National University is analyzed and based on the analysis it is concluded that the practical training of future professionals is an integral part and an effective promising method of forming the readiness of future professionals for professional activity. Also such perspective directions of formation of readiness of future specialists for professional activity as trainings are allocated, namely: communication training and personal communication training. The essence of each type of training is revealed, its purpose and tasks are defined. Based on the above, thorough conclusions are made and the prospects for further research are identified.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Люта Д. Перспективні напрями формування готовності майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної діяльності у сфері соціального туризму / Дарина Люта // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2020. – Вип. 3. – С. 300–307.
Зібрання