Категорії ствердження і заперечення в лінгводидактичному аспекті

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У цій статті розкрито зміст понять “мовленнєвий акт згоди”, “мовленнєвий акт незгоди”, “мовленнєвий акт відмови” та вивчено особливості викладання цих мовленнєвих актів в іншомовній аудиторії. Подано систему вправ, які мають забезпечити ефективне засвоєння поданого матеріалу та сприяти формуванню комунікативної компетенції в іншомовців. В основу цих вправ покладено зіставлення комунікативної мети та засобів її вираження, що дасть змогу вивчати не тільки лексико-граматичну організацію мови, але й різні способи організації повідомлення з урахуванням соціального та культурного контекстів.
Опис
This article studies the concepts of “speech act of agreement”, “speech act of disagreement”, “speech act of refusal” and the peculiarities of teaching these speech acts in the foreign-language audience. The system of exercises for provision of effective mastering the given material and promote the formation of communicative competence at foreign language speakers has been given.
Ключові слова
Методика викладання української мови як іноземної, комунікативна компетенція, мовленнєвий акт, згода, незгода, відмова, вправи
Бібліографічний опис
Трумко О. Категорії ствердження і заперечення в лінгводидактичному аспекті / Оксана Трумко, Оксана Горда // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – Вип. 15. – С. 66–72.
Зібрання