Рецепция творчества Всеволода Соловьёва в русской литературной критике

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті розглядаються погляди сучасників на творчість Вс. С. Соловйова – відомого російського історичного белетриста межі ХІХ–ХХ століть, автора п’ятитомної “Хроніки чотирьох поколінь”. Мета нашого дослідження – дати перший в історії соловйовознавства аналітичний огляд деяких критичних робіт, які були опубліковані у передових російських журналах і газетах зазначеного періоду (“Історичний вісник”, “Санкт-Петербурзькі відомості”, “Російський вісник”, “Російська думка”, “Російська старовина”, “Спостерігач”) та уявляються нам найбільш суттєвими, а також виявити основні тенденції в оцінці спадщини письменника, що існували тоді в російській літературній критиці. На підставі детального аналізу значної кількості праць, присвячених осмисленню творчого шляху романіста, автором статті робиться висновок про те, що наприкінці ХІХ– на початку ХХ століть, незважаючи на визнання читачів, літературно-критична рецепція його спадщини була досить суперечливою й відрізнялася широким спектром суб’єктивних думок та оцінок. Характеристика літературної діяльності прозаїка М. Енгельгардтом, О. Ізмайловим та П. Биковим була виключно позитивною. О. Скабичевский та М. Соколов, навпаки, оцінювали її негативно й зневажливо відзивалися про художній метод белетриста. Особливий акцент робиться на тому, що у статтях К. Медведського, який часто писав під псевдонімом К. Петров, представлені діаметрально протилежні оцінки творчості Вс. Соловйова. Така неоднозначність у сприйнятті літературної спадщини письменника пояснюється тим, що його сучасники розглядали створені ним історичні романи головним чином з позиції оціночно-суб’єктивної критики. Вони порівнювалися критиками з творами основоположника жанру – шотландського письменника сера Вальтера Скотта, а також видатними творами російської класичної літератури, в результаті чого ними були відзначені численні “недоліки”. Згодом же акценти змістилися та в особі Всеволода Соловйова побачили самобутнього митця, гідного зайняти чільне місце у низці російських історичних белетристів.
Опис
The paper deals with the views of the contemporaries on the creative works of Vs. S. Solovyov – a famous Russian historical fiction writer of the turn of the nineteenth and twentieth centuries, the author of the five-volume “Chronicle of Four Generations.” The aim of our study is to give the first in the history of the Solovyov studies analytical review of some critical works which were published in the leading Russian journals and newspapers of the indicated period (“The Historical Herald”, “St. Petersburg Bulletin”, “The Russian Herald”, “The Russian Thought”, “The Russian Antiquity”, “The Observer”) and are considered by us to be the most essential, and also to identify the main tendencies in the evaluation of the writer’s heritage which existed in the Russian literary criticism at that time. On the basis of the detailed analysis of the significant number of the works dedicated to the comprehension of the novelist’s creative way the author of the paper comes to the conclusion that at the end of the nineteenth and beginning of the twentieth centuries, despite the recognition of the readers, the literary and critical reception of his heritage was rather contradictory and it was characterized by a wide range of subjective opinions and evaluations. Characteristic of the prose writer’s literary activity by N. A. Engelhardt, A. A. Izmailov and P. V. Bykov was extremely positive. A. M. Skabichevsky and N. N. Sokolov, on the contrary, estimated it negatively and spoke disdainfully of the fiction writer’s artistic method. Particular emphasis is put on the fact that in the articles by K. P. Medvedsky who often wrote under the pen name K. Petrov diametrically opposite assessments of Vs. S. Solovyov’s creative works are presented. Such ambiguity in the perception of the writer’s literary heritage is explained by the fact that his contemporaries regarded the historical novels created by him mainly from the position of the evaluating and subjective criticism. They were compared by the critics to the works of the genre founder – the Scottish writer Sir Walter Scott, as well as to the outstanding works of the Russian classical literature. As a result of this comparion, numerous “drawbacks” were noted by them. In the course of time, the emphases were shifted and in the face of Vsevolod Solovyov they saw an original creator, worthy of taking a prominent place among the Russian historical writers.
Ключові слова
Літературно-критична рецепція, історична белетристика, лубочний історичний роман, художній метод, творча манера, літературна діяльність, творча спадщина
Бібліографічний опис
Карпина Е. Рецепция творчества Всеволода Соловьёва в русской литературной критике / Елена Карпина // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – Вип. 16. – С. 167-179.
Зібрання