Концепт «самостійна робота» в професійній підготовці майбутніх фахівців сфери обслуговування

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
На сучасному етапі розвитку індустрії сфера обслуговування є лідером, адже готує фахівців, які беруть безпосередню участь в розвитку економіки України. Від їх компетентності, конкурентоспроможності, самостійності, швидкості прийняття рішення залежить ефективність функціонування підприємства і рівень обслуговування клієнтів. Головним завданням вищої школи є навчити здобувачів самостійно працювати, самовдосконалюватись, творчо мислити, бути готовими до інноваційної діяльності. Саме тому виникає потреба посилення ролі самостійної роботи студентів, яка є ключовим важелем у процесі підготовки майбутнього фахівця, здатного виконувати складні виробничі завдання на високому професійному рівні. Мета статті полягає в аналізі сутності понять «самостійна», «індивідуальна», «позааудиторна» робота, «самоосвіта» та «самостійність»; характеристиці спільних та відмінних рис; виокремленні власного бачення щодо розуміння сутності досліджуваних явищ. Зазначимо, що в терміни «самостійна робота», «індивідуальна робота», «позааудиторна робота», «самоосвіта» та «самостійність» дослідники вкладають різний зміст, тому що на сьогодні існує багато підходів до визначення сутності цих понять, а, як наслідок, – безліч трактувань, але не достатньо досліджень, у яких системно подано узагальнений науковий доробок учених щодо сутності досліджуваних понять, їх спільні та відмінні риси. Для розуміння співвідношення між самостійною, індивідуальною роботою та самоосвітою студентів необхідно враховувати основні підходи до визначення основних понять у педагогічній науці. Результати аналізу сутності самостійної, індивідуальної, позааудиторної роботи, самостійності та самоосвіти особистості свідчать, що це складні види діяльності, які можуть бути пов’язані між собою, збігатися на окремих етапах розвитку або й загалом. Незважаючи на різні підходи до визначення сутності досліджуваних явищ, їх структура містить однакові компоненти: суб’єкт, об’єкт, мета, зміст, засоби, результат. У роботі подано аналіз психолого-педагогічної літератури щодо тлумачення понять, які вивчаються; виокремлено спільні та відмінні риси; обґрунтовано власне бачення досліджуваних явищ.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Созонюк О. Концепт «самостійна робота» в професійній підготовці майбутніх фахівців сфери обслуговування / Ольга Созонюк, Лариса Савченко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2021. – Вип. 3. – С. 172–180.
Зібрання