«#КонотопЗемляЛегенд» Руслана Горового: стратегії творення комічного

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Статтю присвячено поетикальним рисам і наративним стратегіям циклу “#КонотопЗемляЛегенд” Руслана Горового, вибір яких зумовлений особливостями сприймання реципієнтом текстів у Facebook та уявленням автора про читача його дописів. Комічного ефекту автор досягає за допомогою комбінування низки прийомів: стандартна схема наративу, лаконічність і економія мовних засобів, неочікувана розв’язка, переважно кмітливий і симпатичний головний персонаж, сумніви читача в надійності наратора, інтертекстуальність, стьоб тощо.
Опис
The article is devoted to poetical features and narrative strategies of the cycle “#KonotopIsTheLandOfTheLegends” by Ruslan Horovy. Their choice is due to the peculiarities of the recipient’s perceiving of the texts in Facebook and the author’s notion about the reader of his writings. The author achieves the comic effect by combining a number of techniques: the standard narrative schema, the conciseness and the savings of language means, the unexpected end, the predominantly smart and sympathetic main character, the reader’s doubts about the reliability of the narrator, intertextuality, and the mockery.
Ключові слова
Руслан Горовий, наративна стратегія, гумор, Конотоп
Бібліографічний опис
Вещикова О. «#КонотопЗемляЛегенд» Руслана Горового: стратегії творення комічного / Олена Вещикова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – Вип. 13. – С. 184–191.
Зібрання