Прийменникові конструкції в текстах офіційно-ділового стилю української мови

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У текстах ділових паперів для усного та писемного призна¬чення, як і в інших жанрах літературної мови, широко викорис¬товуються прийменники. Правильне їх вживання робить легким текст у вимові, м’яким для слухового сприймання. Оскільки збіг го¬лосних або приголосних звуків є незвичним явищем для україн¬ської мови, тому практикується принцип чергування окремих прийменників, що є однією з характерних фонетичних рис украї¬нської мови. За допомогою прийменників сполучаються іменники й займе¬нники з дієсловами та іншими частинами мови. Зв’язок слів за допомогою прийменника посилюється закінченням іменника. Якщо ж закінчення відсутнє в слові, то показником граматичного зв’язку виступає нульове закінчення разом з прийменником. Проблема статусу прийменника тісно пов’язана з питанням про його семантику. Надання прийменнику статусу слова (службового чи повнозначного, самостійного) означає виділення в нього не тільки граматичного, а й лексичного значення, оскільки саме слову притаманна єдність лексичного значення. В українській мові, і, зокрема, в ділових паперах часто використовуються прийменники (у, в). Вони, як виразники синтаксичного зв’язку між членами речення вживаються тільки з родовим, знахідним та місцевим відмінками, і разом з відмінковими формами характеризують певне коло смислових відношень; приналежність; місце, куди спрямована дія; міру; стан; розмір тощо. У піднесенні культури мови важливе значення має боротьба з мовними штампами, що роблять нашу мову набридливо одноманітною, безбарвною,канцелярською. Штамп виникає тоді, коли автор чи редактор безпорадний замінити синонімом часто повторюваний зворот, вираз. Особливо поширені штампи в прийменникових конструкціях, утворених за допомогою прийменника по. Для українського ділового мовлення важливе правильне вживання прийменника по, особливо тоді, коли йдеться про переклад з російської мови українською. Прийменник по використовується в українській мові для вираження багатьох відношень, однак він не універсальний, як у російській мові. Адже російські конструкції з прийменником по в українській мові перекладаються цілою низкою конструкцій з відповідними прийменниками. Проведений аналіз свідчить, що прийменники як службові одиниці хоча і не мають лексичного значення, проте у поєднанні з повнозначними словами можуть формувати різні лексико-граматичні утворення: адвербіальні, об’єктивні, релятивні. На тип цього утворення і його синтаксичні зв’язки значною мірою впливає прийменник, що входить до його складу. Семантичний тип прийменника обумовлює трансформації значення новоутвореної лексико-граматичної одиниці. Таким чином, прийменник – це один із засобів мови, ефективне значення якого допомагає оволодіти правильним, комунікативно доцільним українським мовленням.
Опис
In the texts of business papers for oral and written functioning, as in other genres of a literary language, prepositions are widely used. Using them in a proper way makes the text easy to pronounce, gentle for auditory perception. Since the coincidence of vowel or consonant sounds is an unusual phenomenon for the Ukrainian language, therefore the principle of alternation of certain prepositions is practiced, that is one of the characteristic phonetic peculiarities of the Ukrainian language. Nouns and pronouns are connected with verbs and other parts of the language by prepositions. The connection of words using the preposition is amplified by the noun’s ending. If there’s no ending in the word, then the indicator of the grammatical connection is the zero ending with the preposition. The problem of the preposition’s status is closely related to the question of its semantics. Providing the preposition with the status of a word (official or full-meaning, independent) means highlighting not only grammatical, but also lexical meaning in it, since the unity of lexical and grammatical values is inherent in the word itself. Pronouns (in, into) are often used in the Ukrainian language, and particularly in business papers. They, as the indicators of the syntactic connection between the particles of the word, are used only with the generic, meaningful, and local forms, and with the case forms they characterize a certain circle of semantic relations; affiliation; the place, where the action is directed; measure; state; size and so on. In the rise of language culture, the struggle against language stamps, which make our language boringly monotonous, colourless, stationery, plays an important role. A stamp occurs when the author or editor is helpless to replace frequently repeated phrase, expression by the synonym. Particularly common stamps in prepositional structures, created by the help of using the preposition “by”. For Ukrainian business speech, it is important to the correct use of the preposition “by”, especially when it comes to translating from Russian into Ukrainian. The preposition “by” is used in the Ukrainian language for expressing many relationships, but it is not universal, as in the Russian language. After all, Russian constructions with the preposition “by” in the Ukrainian language are translated by a number of structures with appropriate prepositions. The conducted analysis shows that prepositions as service units, although they do not have lexical meaning, however, in combination with full-meaning words, can form different lexical-grammatical formations: adverbial, adjective, relational. The type of this formation and its syntactic connections are largely influenced by the preposition that is a part of it. The semantic type of the preposition causes the value transformation of the newly created lexical-grammatical unit. Thus, the preposition is one of the language means, whose effective assimilation helps to master the correct, communicatively expedient Ukrainian speech.
Ключові слова
Ділове мовлення, офіційно-діловий стиль, конструкції з прийменником, стилістичне забарвлення, національна специфіка мови, літературна мова
Бібліографічний опис
Тимкова В. Прийменникові конструкції в текстах офіційно-ділового стилю української мови / Валентина Тимкова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – Вип. 16. – С. 189-199.
Зібрання