Формування екологічної компетентності майбутніх фахівців під час вивчення дисципліни «Географія судноплавства»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Автори статті розкривають суть і напрями формування екологічної компетентності майбутніх фахівців річкового та морського транспорту під час засвоєння дисципліни «Географія судноплавства». У статті розглядається проблема формування екологічної компетентності, яка є складником екологічної культури та важливим пріоритетом у підготовці сучасних фахівців. Автори дійшли висновку, що уніфікованого підходу до визначення поняття «екологічна компетентність» та її компонентів у сучасній науці не існує, тому проаналізовано різноманітні підходи до трактування цього поняття науковцями. Підготовка майбутніх фахівців річкового та морського транспорту в Херсонській державній морській академії орієнтована на те, що вони є і будуть безпосередніми учасниками взаємодії з навколишнім середовищем. Тому формування екологічно безпечного розвитку і безпеки мореплавання є одними з ключових аспектів у структурі змісту професійної морської освіти. Автори наголошують, що навчальний курс «Географія судноплавства», що викладається для майбутніх судноводіїв, займає одну з ключових позицій у формуванні їх екологічної компетентності. Підготовка фахівців здійснюється з орієнтацію на «Концепцію екологічної освіти України», тому питання взаємодії людини і Світового океану є наскрізним у зазначеному курсі. У процесі вивчення «Географії судноплавства» значна увага зосереджена на вивченні фізико-географічних умов материків і океанів як цілісних природних систем. Вказано, що під час вивчення «Географії судноплавства» активно використовуються інтерактивні методи навчання, значна увага приділяється проведенню командної роботи і формуванню вмінь активно використовувати понятійно-термінологічний апарат. Доведено, що одним з найефективніших засобів активізації навчання та розумового розвитку молоді є постановка проблемного питання. У дослідженні підкреслено, що екологічна компетентність має бути важливим пріоритетом у процесі підготовки сучасних фахівців річкового та морського транспорту.
Опис
The essence and directions of formation of ecological competence during the teaching of the discipline "Geography of Shipping" in the context of training future specialists of river and sea transport at the Kherson State Maritime Academy are revealed. The article considers the problem of formation of ecological competence, which is a component of ecological culture and an important priority in the training of modern specialists. The authors came to the conclusion that a unified approach to the definition of "environmental competence" and its components in modern science does not exist, so analyzed different approaches to the interpretation of this concept among scientists. The training of future specialists in river and sea transport at the Kherson State Maritime Academy is focused on the fact that they are and will be direct participants in the interaction with the environment. Therefore, the formation of environmentally safe development and safety of navigation is one of the key aspects in the structure of the content of vocational maritime education. The authors emphasize that the training course "Geography of Navigation", which is taught to future navigators, occupies one of the key positions in the formation of environmental competence of future professionals in water transport. Training is carried out with a focus on the "Concept of Environmental Education of Ukraine", so the issue of human interaction and the oceans is cross-cutting in this course. In the process of studying the "Geography of Navigation" much attention is focused on the study of physical and geographical conditions of continents and oceans as integral natural systems. It is indicated that during the teaching of "Geography of Navigation" interactive teaching methods are actively used, much attention is paid to teamwork and the formation of skills to actively use the conceptual and terminological apparatus. It is proved that one of the most effective means of intensifying learning and mental development of young people is to pose a problem. The study emphasizes that environmental competence should be an important priority in the training of modern specialists in river and sea transport.
Ключові слова
Екологічна компетентність, екологічна культура, вища освіта, компетентнісний підхід, географія судноплавства, фахівці річкового та морського транспорту, компетентність
Бібліографічний опис
Добровольська В. Формування екологічної компетентності майбутніх фахівців під час вивчення дисципліни «Географія судноплавства» / Вікторія Добровольська, Світлана Місєвич // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2020. – Вип. 3. – С. 260–269.
Зібрання