Поетика тілесності в американській літературі XIX–XX століть

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті досліджено поетикальні засоби репрезентації тілесності в літературно-медичному дискурсі американської літератури. Простежено трансформацію парадигми людської тілесності у прозі США XIX-XX століть. Категорія тілесності як спосіб самоусвідомлення, освоєння і сприйняття світу становить одне з ключових естетико-філософських понять, що обумовлює буття людини, її свідоме “Я”. Дослідження проблеми тілесності і вивчення її репрезентації у художній літературі розкриває особливості картини світу окремого твору, літературного напряму і національного світогляду в цілому. Наукова розвідка є першою спробою з’ясувати специфіку втілення категорії тілесності у літературно-медичному дискурсі американської прози в діахронії. Парадигма тілесності в літературно-медичному дискурсі прози США базується на проблематизації категорій прекрасного і потворного, здоров’я і хвороби, норми і патології. У ході дослідження виявлено, що починаючи з другої половини XIX століття категорія тілесності пройшла ряд художніх трансформацій, що знайшли відображення у літературно-медичному дискурсі прози США. Поетика тілесності в американській прозі XIX-XX століть виявляє ряд наративних модифікацій: тіло як іманентно недоторканний носій екзистенції людини; маргіналізоване тіло із вродженими чи набутими вадами як засіб викриття суспільних вад; тіло як полігон для медичних експериментів; мотив страху втратити автономію тіла як метафора позбавлення власного “Я”; редукція індивідуальних характеристик тіла шляхом метонімічного заміщення.
Опис
The article examines the poetic means of corporality expression in the literary and medical discourse of the American literature. The author traced the transformation of the paradigm of human corporality in the US prose of the 19th – 20th centuries. The category of corporality as a way of self-awareness and perception of the world is one of the key aesthetic and philosophical concepts which determines the man’s existence and consciousness. The study of the problem of corporality and its representation in fiction reveals the peculiarities of the author’s worldview in a particular literary work, a literary direction and national outlook in general, which determines the relevance of the research. The study is the first attempt to analyze the specific features in the embodiment of the corporality category in the literary and medical discourse of the US prose in diachrony. The paradigm of corporality in the literary and medical discourse of the US prose is based on the categories of the beautiful and the ugly, health and disease, norm and pathology. The study found that from the second half of the 19th century, the category of corporality has undergone a series of artistic transformations that have been reflected in the literary and medical discourse of the US prose. The corporality poetics in the US prose of the 19th – 20th centuries demonstrates the following narrative modifications: the body as an inherently inviolable carrier of the human existence; the marginalized body with congenital or acquired disabilities as a means of exposing the societal defects; the body as a testing ground for medical experiments; the motive of fear to lose the autonomy of the body as a metaphor for deprivation of one’s own “I”; reduction of individual characteristics of the body by means of metonymical replacement.
Ключові слова
Тіло, тілесність, поетика, наратив, літературно-медичний дискурс, проза США
Бібліографічний опис
Лисанець Ю. Поетика тілесності в американській літературі XIX-XX століть / Юлія Лисанець // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – Вип. 16. – С. 114–120.
Зібрання