Міфологія та демонологія українців: силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік для ОП Середня освіта (Історія)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський Державний Педагогічний Університет
Анотація
Важливість курсу для студентів спеціальності 014. Середня освіта (Історія) зумовлена звісною універсальністю міфологічних систем та їх особливою роллю у розвитку людської цивілізації загалом й українського народу зокрема. Міфологія є одним з найдревніших, відомих нам, архаїчних ідеологічних утворень, яке має синкретичний характер: у міфологічному світогляді переплетені зародкові елементи релігії, філософії, науки, мистецтва, воно лежить в основі культури народу. Відповідно, пізнати культурний розвиток народу, становлення і семантику його мистецтва, інших галузей духовного життя неможливо без вивчення давнього світогляду. Метою курсу є ознайомити студентів з основними аспектами міфологічної світоглядної системи українців: - передумовами виникнення й джерелами міфологічного світосприйняття; - особливостями формування й семантикою українських міфологічних (українські язичницькі божества доби Русі-України) та демонологічних (демонічні істоти у віруваннях українців ХІХ-ХХІ століть) уявлень; - трансформаціями, яких зазнав язичницький світогляд під впливом християнізації України; - сучасним побутуванням архаїчних світоглядних ідей. Основними завданнями вивчення дисципліни «Міфологія та демонологія українців» є: шляхом вивчення основних ідей і компонентів міфологічної світоглядної системи українців сформувати у здобувачів вміння і навички, необхідні для ґрунтовного розуміння культурних процесів, а також для всестороннього і глибокого аналізу проблем становлення традиційної обрядовості, фольклорної творчості, зокрема еволюції фольклорних жанрів, особливостей сюжетної, образно-символічної, поетикальної систем, зрештою національної специфіки українського фольклору; висвітлення основних аспектів української міфології та демонології та їх зв’язку з побутовим життям українців; сформувати навички ідентифікувати елементи міфологічних систем та співвідносити їх з етапами розвитку міфології певної країни.
Опис
Ключові слова
порівняльна міфологія, міф, пантеон, демонологія, язичництво, міфічна істота, замовляння, дух, дихотомія божеств
Бібліографічний опис
Антощак М. М. Міфологія та демонологія українців: силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік для ОП Середня освіта (Історія). ‒ Запоріжжя : БДПУ, 2024. - 8 с.