Дослідження проблеми мотивації майбутніх педагогів до творчої професійної діяльності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Журнал « Наукові інновації та передові технології»
Анотація
Ця стаття присвячена дослідженню рівня мотивації до творчості у педагогів. Високий рівень мотивації до творчої професійної діяльності є ключовим чинником для досягнення високої якості освіти та стимулювання інноваційного підходу восвітньому процесі. Автор статті зосереджується на важливості визначення та оцінки рівня мотивації педагогів, оскільки це допомагає розробити ефективні стратегії підтримки їхньої творчої активності.Описане дослідження включає аналіз психологічної структури мотивації до творчості у педагогічній сфері, що дозволяє зрозуміти більш глибокі механізми та деталі розвитку мотивації до творчості у педагогічній діяльності. Також детально описані рівні розвитку вмотивованості майбутніх педагогів до творчої професійної діяльності, динаміка її формування протягом навчання у закладі вищої освіти.Висновки дослідження можуть бути корисними для викладачів закладів вищої освіти, адміністрації закладів дошкільної освіти, шкіл для визначення потреб в підтримці та розвитку їхньої творчої мотивації працівників. У статті наведено рекомендації щодо покращення процесу діагностики мотивації педагогів до творчості. Розвиток педагогічної майстерності, підтримка творчих ідей, створення сприятливого навчального середовища, менторськапідтримка, використання інноваційних технологій, самоорганізоване навчання та психологічна підтримка — всі ці чинники можуть привести до позитивних змін у сфері педагогічної освіти. Загальний висновок статті засвідчує важливість дослідження рівня мотивації до творчості у педагогів як стратегічного інструменту для покращення якості освіти та сприяння інноваційному розвитку навчального процесу. Розуміння та підтримка творчої мотивації учителів можуть сприяти формуванню стимулюючої та надихаючої навчальної атмосфери, що сприятиме позитивним змінам у сфері освіти
Опис
This article is dedicated to exploring the level of motivation towards creativity among educators. A high level of motivation towards creative professional activities is a key factor in achieving high-quality education and fostering an innovative approach in the educational process. The author focuses on the importance of defining and assessing the motivation level of educators, as it helps to develop effective strategies to support their creative activity.The presented research includes an analysis of the psychological structure of motivation for creativity in the pedagogical sphere, allowing a deeper understanding of the mechanisms and details of its development in pedagogical activities. The levels of development of future educators' motivation towards creative professional activities and the dynamics of its formation throughout their higher education are also described in detail.The research findings can be valuable for higher education instructors and administrators of preschools and schools in identifying the needs for supporting and developing the creative motivation of their staff. The article provides recommendations for improving the process of diagnosing educators' motivation for creativity. Enhancing pedagogical skills, supporting creative ideas, creating a conducive learning environment, offering mentorship, utilizing innovative technologies, self-directed learning, and providing psychological support—all these factors can lead to positive changes in the field of pedagogical education.In conclusion, the article underscores the importance of researching educators' motivation for creativity as a strategic tool for improving the quality of education and promoting innovative development in the learning process. Understanding and supporting teachers' creative motivation can contribute to creating a stimulating and inspiring learning atmosphere, fostering positive changes in the education sector
Ключові слова
Бібліографічний опис
Донченко О. C. Дослідження проблеми мотивації майбутніх педагогів до творчої професійної діяльності / О. С. Донченко // Наукові інновації та передові технології. Серія: Психологія. - 2023. - № 9(23). - С. 89-100.
Зібрання