Використання інтерактивних методів навчання для формування soft skills у здобувачів спеціальності 016.01 Спеціальна освіта (логопедія)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У сучасному суспільстві формування soft skills у майбутніх вчителів-логопедів набуває важливості через зміни в суспільному житті та вимоги роботодавців. Інтерактивні методи навчання, сполучені з цифровими технологіями, відіграють вирішальну роль у розвитку соціальних навичок цих фахівців, підготовлюючи їх до сучасних викликів ринку праці.
Опис
In modern society, the formation of soft skills in future speech therapist teachers is gaining importance due to changes in social life and the demands of employers. Interactive learning methods combined with digital technologies play a decisive role in the development of social skills of these specialists, preparing them for the modern challenges of the labor market.
Ключові слова
soft skills, вчителі-логопеди, професійна підготовка, інтерактивні методи навчання, заклад вищої освіти, speech therapists, professional training, interactive learning methods, higher education institution
Бібліографічний опис
Мицик Г. М. Використання інтерактивних методів навчання для формування soft skills у здобувачів спеціальності 016.01 Спеціальна освіта (логопедія) / Г. М. Мицик // Наука ІІІ тисячоліття : пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (21–22 квітня 2021 р., м. Бердянськ). – Бердянськ : БДПУ, 2021. – С. 96–99.