Особливості лексико-семантичної організації предикативних частин складносурядного речення зі сполучником а як засіб вираження власне-зіставлення

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті досліджуються питання лексико-семантичної організації складносурядних зіставних речень зі сполучником а. Автор доводить, що протиставне значення й значення тотожності, які творяться завдяки лексичній і синтаксичній синонімії та антонімії, становлять два крайні вияви зіставлення й співвідносяться із зіставним значенням як варіанти з інваріантом.
Опис
The problems of lexical and semantical organization of complex sentences with conjunction and are considered in the article. The author asserts that contrasting meaning and the meaning of identification formed because of lexical and syntactical synonymy and antonymy are the two extreme displays of comparison which correlate with comparing meaning as variant with invariant.
Ключові слова
Лексико-семантична група, синонімічні лексеми, антонімічні лексеми, тезаурусно співвіднесені компоненти, контекстно співвіднесені лексеми
Бібліографічний опис
Греб М. Особливості лексико-семантичної організації предикативних частин складносурядного речення зі сполучником а як засіб вираження власне-зіставлення / Марія Греб // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – Вип. 1. – С. 247–257.
Зібрання