Вплив “Żywot s. Alexego…” о. Петра Скарги на агіографічний вірш “Житіє Алексія Человѣка Божія” свт. Іоана Максимовича

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті порушується питання впливу агіографічного твору “Житія святих…” польського єзуїта о. Петра Скарги на книгу “Алфавит собранный, риθмами сложенный…” свт. Іоана Максимовича, представника Чернігівського літературно-філософського кола другої половини ХVІІ – початку ХVІІІ ст. Порівняльний аналіз здійснено на прикладі “Житіє св. Олексія” польського агіографа і вірша “Житіє Алексія человѣка Божія” українського поета. Проведене дослідження дозволяє зробити висновок, що у вірші свт. Іоана Максимовича простежуються парафрази польського тексту, а також деякі перегуки на формальному рівні, зокрема у визначенні часових координат.
Опис
The article raises the question of the influence of hagiographical poem “Life of Saints…” of Polish Jesuit Petro Skarga on the book “The Alphabet Gathered and Arranged with the Rhyme…” of St. Joan Maksymovych, which is the representative of of Chernihiv literature and philosophical world of the second half of the 17th – beginning of the 18th centuries. A comparative analysis is carried out on the example of “Life St. Alexis” of Polish hagiographer and the poem “Life of Alexis, the man of God” of the Ukrainian poet. The conducted research allows drawing conclusion, that in the poem of St. Joan Maksymovych the periphrases of Polish text are traced. And there are some roll-calls at formal level, in particular in determination of temporal co-ordinates.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Журавльова С. Вплив “Żywot s. Alexego…” о. Петра Скарги на агіографічний вірш “Житіє Алексія Человѣка Божія” свт. Іоана Максимовича / Світлана Журавльова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – Вип. 1. – С. 160–165.
Зібрання