MIND MAP як засіб візуалізації технологічних процесів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Потужне зростання кількості інформації потребує вдосконалення підходів до її знаходження і передачі в освітньому процесі. Одним із шляхів подолання цієї проблеми є використання засобів візуалізації, серед яких ментальні карти (mind map), що мають дидактичну ефективність, особливо в поєднанні з можливостями комп’ютерних технологій. Метою статті є дослідження сучасних можливостей візуалізації наукової інформації під час вивчення технічних дисциплін. Проаналізовано поняття візуалізації, що стала невід'ємним елементом обробки складної інформації про структуру досліджуваних об'єктів; методи, принципи та наукові підходи візуалізації. Обґрунтовано доцільність і ефективність використання mind map з метою візуалізації технологічних процесів. Доведено, що використання комп’ютерних ментальних карт сприяє підвищенню рівня запам’ятовування інформації за рахунок деталізації основних понять, їх систематизації, класифікації та узагальнення; формування навичок роботи з графічною інформацією. Визначено умови ефективності використання мультимедійних ментальних карт, дотримання яких гармонізує освітній процес для всіх його учасників. Визначено переваги використання ментальних карт, серед яких активне осмислення навчального матеріалу в процесі самостійного створення власних карт розуму, що дає можливість активно засвоювати наукову інформацію, набувати навичок самостійного її структурування, відслідковувати логіку зв'язків різних одиниць, знаходити нові ідеї і розвивати асоціативне мислення. Застосування засобів візуалізації, зокрема інтелект-карт, в освітньому процесі є можливим як під час вивчення нового матеріалу на лекції, самостійної роботи, так і під час контролю засвоєння і розуміння наукової інформації, за встановленням зв’язків між її складовими, умінням структурувати інформацію. Mind map є продуктивною альтернативою традиційним способам обробки та передачі інформації в освітньому процесі, яка перетворює студента в активного здобувача вищої освіти.
Опис
A strong increase in the amount of information requires improved approaches to its location and transmission in the educational process. One way to overcome this problem is to use visualization tools, including mind maps, which have didactic effectiveness, especially in combination with the capabilities of computer technology. The aim of the article is to study the modern possibilities of visualization of scientific information during the study of technical disciplines. The concept of visualization, which has become an integral part of processing complex information about the structure of the studied objects, is analyzed; methods, principles and scientific approaches to visualization. The expediency and efficiency of using a mind map to visualize technological processes are substantiated. It is proved that the use of computer mental maps helps to increase the level of memorization of information by detailing the basic concepts, their systematization, classification and generalization; formation of skills of work with graphic information. The conditions of effective use of multimedia mental maps are determined, the observance of which harmonizes the educational process for all its participants. The advantages of using mental maps are determined, among which – active comprehension of educational material in the process of independent creation of own mind maps, which gives the chance to actively assimilate scientific information, acquire skills of its independent structuring, trace logic of connections of various units, find new ideas and develop associative thinking. . The use of visualization tools, including intelligence maps, in the educational process is possible both during the study of new material in lectures, independent work and during the control of assimilation and understanding of scientific information, establishing links between its components, the ability to structure information. Mind map is a productive alternative to traditional methods of processing and transmitting information in the educational process, which turns the student into an active student of higher education.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Перегудова В. MIND MAP як засіб візуалізації технологічних процесів / Валентина Перегудова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2020. – Вип. 3. – С.88-97.
Зібрання