Силабус навчальної дисципліни «Сучасні інформаційні технології» Професійна освіта. Комп’ютерні технології

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Предмет курсу: теоретико-практичні аспекти застосування сучасних інформаційних технологій в наукових дослідженнях та аналітиці. Мета дисципліни: Формування у студентів сучасних інформаційних компетенцій, які дозволять їм ефективно інтегрувати новітні технології в професійну діяльність у сфері ЦТ . Завдання дисципліни:  Теоретичне осмислення: Вивчити основні концепції, принципи та методи сучасних інформаційних технологій, їх призначення та можливості для сфери ЦТ .  Практичний аспект: Освоєння практичних навичок роботи з сучасними інформаційними системами та програмами, які можуть бути застосовані в ЦТ.  Етика та безпека: Ознайомлення з етичними та правовими аспектами використання інформаційних технологій в освітньому процесі.  Інтеграція та інновації: Розробка проектів та методів інтеграції новітніх інформаційних технологій у процес навчання.  Аналіз та вибір: Навчити студентів критично аналізувати різноманітні інформаційні ресурси та вибирати найефективніші для своєї професійної діяльності.  Проходячи курс "СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ", студенти отримають знання та навички, необхідні для ефективної інтеграції сучасних технологій у професійну практику в сфері ЦТ . Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні набути таких компетентостей: Інтегральна компетентність (ІК) Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в професійній освіті, що передбачає застосування певних теорій і методів педагогічної науки, та в галузі цифрових технологій, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов. Загальні компетентності (ЗК) ЗК 06. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. Спеціальні (фахові) компетентності (СК) СК 05. Здатність використовувати сучасні інформаційні технології та спеціалізоване програмне забезпечення та інтегрувати їх в освітнє середовище. Та демонструвати такі результати навчання: ПР 09. Відшуковувати, обробляти, аналізувати та оцінювати інформацію, що стосується професійної діяльності, користуватися спеціалізованим програмним забезпеченням та сучасними засобами зберігання та обробки інформації. ПР 17. Виконувати розрахунки, що відносяться до сфери професійної діяльності.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис