Кадрове забезпечення організації логопедичної допомоги дітям дошкільного віку в сільській місцевості (1945–1959 рр.)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Наукові записки кафедри педагогіки
Анотація
З огляду на аналіз наукового педагогічних джерел у статті узагальнено погляди на процеси формування дошкільної логопедичної допомоги в період з 1945 по 1959 р.р. Уточнено дані про основні тенденції її розвитку на селі, окреслено проблеми, пов'язані з підготовкою логопедичних кадрів, орієнтованих у своїй роботі на дітей дошкільного віку, які проживають у сільській місцевості. Встановлено, що завдання, зміст та методи виховно-освітньої роботи у масових дитячих садках відповідно до керівних положень за всіма віковими групами стали більш конкретними та визначеними. Незважаючи на те, що вони містили розділи розвитку рідної мови, проблеми мовного характеру, в основному, залишалися без уваги їхніх працівників. Логопедична дошкільна допомога була сформована. Лише подекуди її надавали вихователі масових дитячих садків та логопедичні пункти, орієнтовані на надання логопедичної допомоги школярам та дітям старших груп дитячих садків. Робота у селах у цьому напрямі не велася. Наголошено, що цілеспрямована підготовка логопедів у системі вищої освіти України не проводилася. Перший набір студентів за спеціальністю «Дефектологія. Олігофренопедагогіка та логопедія» з отриманням кваліфікації вчитель спеціальної школи та логопед відбувся лише у 1957/1958 навчальному році. Підготовка дефектологів дошкільних закладів в Україні у 50-х роках. не проводилася та найближчим часом не планувалася.
Опис
Taking into account the analysis of scientific pedagogical sources, the article summarizes the views on the formation of preschool speech therapy in the period from 1945 to 1959. The data on the main tendencies of its development in the village are specified, the problems connected with the training of speech therapy staff oriented in their work to pre-school children living in rural areas are outlined. It is noted that the development of the system of preschool education institutions, as one of the organizational forms of providing speech therapy in rural areas, in the first post-war years largely depended on the decisions of the government of the country. The position of the Ministry of Education of the Ukrainian SSR was quite active in this in the 1950s. With a view of qualitative preparation of children for school the question on creation of stationary rural kindergartens was discussed. It is established that the tasks, content and methods of educational and educational work in mass kindergartens in accordance with the guidelines for all age groups have become more specific and specific. Despite the fact that they contained sections on the development of the native language, problems of a linguistic nature, basically, remained without attention of their workers. Logopedic preschool aid was not formed. Only here and there it was provided by educators of mass kindergartens and speech therapy centers, aimed at providing speech therapy to schoolchildren and children of older groups of kindergartens. Work in rural area in this direction was not conducted. It was noted that the purposeful preparation of speech therapists in the higher education system of Ukraine was not carried out. The first set of students in the specialty «Defectology. Oligophrenopedagogy and speech therapy» with the qualification of a special school teacher and speech therapist was held only in 1957/1958 school year. Preparation of defectologists of preschool institutions in Ukraine in the 50’s was not conducted and was not planned in the near future.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Мицик Г. М. Кадрове забезпечення організації логопедичної допомоги дітям дошкільного віку в сільській місцевості (1945–1959 рр.) / Г. М. Мицик // Наукові записки кафедри педагогіки. – 2018. – Вип. 42. – С. 114–124.
Зібрання