Інформація про наукову та науково-технічну діяльність Бердянського державного педагогічного університету за 2023 рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Інформація про наукову та науково-технічну діяльність за 2023 рік. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних і гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня: а) важливі результати за усіма закінченими у 2023 році фундаментальними науководослідними роботами, які виконувались за рахунок коштів державного бюджету (якщо таких не виконувалось, то зазначити наукові результати фундаментальних науково-дослідних робіт, які виконувались за кошти з інших джерел) (зазначити пріоритетний напрям, визначений Законом України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»; пріоритетний тематичний напрям, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 № 942; зазначити назву роботи, наукового керівника, фактичний обсяг фінансування за повний період, зокрема на 2021 рік; коротко описати одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень, значимість та практичне застосування); Фундаментальне дослідження № 0117U003860 «Теоретико-методичні засади системної фундаменталізації підготовки майбутніх фахівців у галузі наноматеріалознавства до продуктивної професійної діяльності», керівник – доктор педагогічних наук, професор Ігор Богданов, обсяг фінансування за 2023 р. - 323976,29 грн. 1. На основі аналізу стану науково-методичного забезпечення підготовки фахівців, розроблених нами методологічних та природничо-математичних і психолого-педагогічних концептуальних засад, було сформульовано провідні організаційно-педагогічні умови, дотримання яких забезпечить ефективність формування їхньої професійної компетентності. 2. Розроблено та впроваджено в освітній процес низку навчальних курсів: «Основи електрохімії», «Прикладна електрохімія», «Сучасні наноматеріали», «Основи наноматеріалознавста», «Матеріали електронної техніки», «Функціональні матеріали» тощо. 3. Розроблено дієві інструменти навчання майбутніх наноматеріалознавців, прийняття оптимальних рішень, а саме вибір технології синтезу наноматеріалів методом аналізу ієрархій. 4. На основі проведених досліджень було встановлено умови формування фахових компетенцій. 5. Апробовано залучення майбутніх фахівців до продуктивної діяльності, а саме: разом зі здобувачами було синтезовано нові типи наноматеріалів, досліджено їхні морфологічні, структурні, фазові, оптичні властивості; на основі цього підготовлено патенти на корисні моделі. Опубліковано: 15 публікацій, що індексуються в Scopus та/або Web of Science (8 статей, 7 матеріалів конференцій), 10 фахових статей, 18 тез доповідей конференцій, 2 колективні монографії, 2 аналітичні звіти, 1 інформаційно-ілюстративний довідник, 2 науково-популярних видання. б) найважливіші наукові результати, отримані в результаті виконання перехідних науково-дослідних робіт (зазначити назву роботи, наукового керівника, обсяг фінансування за повний період, зокрема на 2023 рік; коротко описати одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень, значимість та практичне застосування).
Опис
Ключові слова
сучасний заклад вищої освіти, наукова та науково-технічна діяльность, зарубіжні видання, звіт з наукової роботи
Бібліографічний опис
Інформація про наукову та науково-технічну діяльність Бердянського державного педагогічного університету за 2023 рік : звіт / за заг. редакцією Я. О. Сичікова. – Запоріжжя : БДПУ, 2024. – 269 с.