Сучасні інформаційні технології : освітня програма "Соціальна робота та практична психологія" : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Мета курсу: Формування у студентів сучасних інформаційних компетенцій, які дозволять їм ефективно інтегрувати новітні технології в професійну діяльність у сфері соціальної роботи та практичної психології. Завдання дисципліни: Теоретичне осмислення: Вивчити основні концепції, принципи та методи сучасних інформаційних технологій, їх призначення та можливості для сфери дошкільної освіти та логопедії. Практичний аспект: Освоєння практичних навичок роботи з сучасними інформаційними системами та програмами, які можуть бути застосовані в логопедії. Адаптація технологій: Вивчення методів адаптації інформаційних технологій для потреб осіб з особливими освітніми потребами для сфери дошкільної освіти та логопедії. Етика та безпека: Ознайомлення з етичними та правовими аспектами використання інформаційних Теоретичне осмислення: Вивчити основні концепції, принципи та методи сучасних інформаційних технологій, їх призначення та можливості для сфери соціальної роботи та практичної психології. Практичний аспект: Освоєння практичних навичок роботи з сучасними інформаційними системами та програмами, які можуть бути застосовані в соціальній роботі та практичній психології. Адаптація технологій: Вивчення методів адаптації інформаційних технологій для потреб осіб з особливими освітніми потребами. Етика та безпека: Ознайомлення з етичними та правовими аспектами використання інформаційних технологій в освітньому процесі. Інтеграція та інновації: Розробка проектів та методів інтеграції новітніх інформаційних технологій у процес навчання та реабілітації осіб з особливими потребами. Аналіз та вибір: Навчити студентів критично аналізувати різноманітні інформаційні ресурси та вибирати найефективніші для своєї професійної діяльності. Проходячи курс "СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ", студенти отримають знання та навички, необхідні для ефективної інтеграції сучасних технологій у професійну практику в сфері соціальної роботи та практичної психології. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні набути таких компетентостей: Загальні компетентності (ЗК) ЗК-6 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. ЗК-8 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК) СК-18 Здатність до генерування нових ідей та креативності у професійній сфері. Та демонструвати такі результати навчання: ПР-1 Здійснювати пошук, аналіз і синтез інформації з різних джерел для розв’язування професійних завдань і встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між соціальними подіями та явищами. ПР-9 Використовувати спеціалізоване програмне забезпечення у ході розв’язання професійних завдань. ПР-9 Використовувати відповідні наукові дослідження та застосовувати дослідницькі професійні навички у ході надання соціальної допомоги
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис