Технологія нейролінгвістичного програмування як засіб формування компетентностей молодших школярів на уроках літературного читання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. Наукове фахове видання Класичного приватного університету
Анотація
Статтю присвячено визначенню та обґрунтуванню доцільності впровадження технології нейролінгвістичного програмування у процес літературної освіти молодших школярів. Доведено, що формування особистості учня зазначеної вище вікової групи вимагає реалізації інноваційних підходів у здійсненні літературної освіти згідно з вимогами Державного стандарту початкової освіти та Концепції «Нова українська школа». Визначено пріоритетні методи технології нейролінгвістичного програмування, що дають змогу сформувати у молодших школярів основні групи компетентностей: інформаційну, комунікативну, логічну, соціальну. Наголошується на тому, що запровадження у процес літературної освіти технології нейролінгвістичного програмування сприяє досягненню основної мети предмета «Літературне читання», а саме: формуванню читацької компетентності здобувачів початкової освіти, яка є базовою складовою частиною комунікативної і пізнавальної компетентності; ознайомленню учнів з дитячою літературою як мистецтвом слова, підготовці їх до систематичного вивчення курсу літератури в основній школі. Виділено й охарактеризовано найбільш доцільні методи зазначеної вище технології, що дають змогу реалізувати мету літературного читання як навчального предмета, а саме: – візуалізація, яка являє собою один із базових методів підвищення ефективності передачі інформації, що передбачає здатність «бачити слова» та забезпечує успіх у формуванні компетентностей; – копіювання інтонації, що уможливлює формування навичок усвідомленого читання та здійснюється через процес озвучування короткометражних дитячих фільмів або мультфільмів, знятих за мотивами казок та оповідань, дає змогу дитині «увійти» в роль, прожити разом з героєм події його життя, знайти вихід із певної серйозної ситуації, сформувати життєво необхідні якості особистості; – НЛП-моделювання, тобто процес створення лінгвістичного опису змісту прочитаного (моделі), основною метою якого є належний рівень володіння комунікативною компетентністю та розуміння змісту прочитаного. Автором запропоновано приклади завдань, в основу яких покладено названі методи технології НЛП.
Опис
Technology of neurolinguistic programming as a means of formation of competencies of pupils of elementary school at the lessons of literary reading The article is devoted to the definition and substantiation of expediency of introduction of technology of neurolinguistic programming in the process of literary education of elementary school pupils. It has been proved that the formation of personality of a pupil of mentioned above age group requires the realization of innovative approaches in the implementation of literary education in accordance with the requirements of the State Standard of Elementary Education and the Concept of the New Ukrainian School. The priority methods of the technology of neurolinguistic programming, which allow form basic groups competences of pupils of elementary school: informational, communicative, logical, social have been defined. It is emphasized that the introduction of the technology of neurolinguistic programming into the process of literary education contributes to the achievement of the main goal of the subject “Literary Reading”, namely: to form the competence of elementary school readers, which is the basic component of communicative and cognitive competence; to familiarize pupils with children’s literature as an art of the word, preparing them for a systematic study of the course of literature in the main school. The most expedient methods of mentioned above technologies, which allow realize the purpose of literary reading as an educational subject, are distinguished and characterized.– visualization, which is one of the main methods for increasing the efficiency of information transfer, which envisages the ability to “see words” and ensure success in the development of competences;– copying of intonation, which enables the formation of conscious reading skills and is carried out through the process of sounding short children’s films or cartoons, which were shot on the basis of fairy tales and stories, allows the child to “get into a character”; live with the hero of the event his/her life, find a way out of a certain serious situation, to form individual’s vital needs;– NLP modelling, that is, a process of creating a linguistic description of the read contents (a model), the main purpose of which is the proper level of communicative competence and understanding of the read contents; The examples of tasks based on the named methods of NLP technology are suggested by the author.
Ключові слова
нейролінгвістичне програмування, учні початкової школи, комунікативна компетентність, читацька компетентність, neurolinguistic programming, elementary school pupils, communicative competence, reader competence
Бібліографічний опис
Чемоніна Л. В. Технологія нейролінгвістичного програмування як засіб формування компетентностей молодших школярів на уроках літературного читання / Л. В.Чемоніна // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. - 2019. - Вип. № 62. - Т. 1. - С. 138-141.
Зібрання