Граматичні форми реалізації концепту LIBERTÉ в політичному дискурсі Франції

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті зроблена спроба проаналізувати граматичні форми об’єктивації концепту LIBERTÉ в політичному дискурсі Франції початку XXI століття. Виявлено основні засоби вербалізації даного явища з метою маніпуляційного впливу на реципієнта, що є характерною рисою політики. Автор зазначає, що основним граматичним вираженням концепту є іменник. У статті наводяться практичні приклади реалізації засобів репрезентації концепту LIBERTÉ в різних самостійних частинах мови (іменник, прикметник, дієслово, прислівник).
Опис
This article attempts to analyze the grammatical forms of objectification the concept of LIBERTÉ in the French political discourse of the XXI century. There have been defined the main methods of verbalization the giving phenomenon with the purpose of manipulative effect on the recipient, which is a characteristic feature of the policy.
Ключові слова
Дискурс, політичний дискурс, концепт, форма, реалізація
Бібліографічний опис
Нікішина Т. І. Граматичні форми реалізації концепту LIBERTÉ в політичному дискурсі Франції / Тетяна Нікішина // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – Вип. 15. – С. 46–52.
Зібрання