Загальні аспекти підготовки учнів до географічних олімпіад

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті акцентовано увагу на тому, що в системі роботи з підвищення креативного розвитку учнів особливе місце займають предметні олімпіади. Зазначено, що олімпіади з географії дозволяють перевірити не тільки географічні знання і уміння, але й логічне мислення учнів, їхню загальну ерудицію, творчий потенціал, здатність аналізувати будь-яку сучасну проблему, що містить географічні аспекти, сприяють формуванню в учнів наукового світогляду. Підкреслено, що олімпіадні завдання мають бути цікавими. Разом з тим, їх зміст має ґрунтуватися як на класичних наукових концепціях, так і враховувати новітні досягнення географічної науки. Показано, що в основу підготовки учнів до географічних олімпіад мають бути покладені принципи розвивального і виховного навчання, індивідуалізації та диференціації навчання, активності та самостійності навчання. Зазначено, що головними стратегіями навчання учасників географічних олімпіад мають бути прискорення (випередження), поглиблення, збагачення та проблематизація навчання. З’ясовано, що основними складниками успішної підготовки учасників географічних олімпіад є: географічна ерудиція; теоретична підготовка; знання географічної номенклатури; розуміння основних географічних закономірностей; уміння пояснювати географічні явища та моделювати географічні процеси, а також застосовувати теоретичні знання на практиці; польові навички (орієнтування на місцевості, картографування території тощо). Систематизовано основні типи тестових завдань, які зустрічаються на Міжнародній географічній олімпіаді та географічних олімпіадах обласного й Всеукраїнського рівнів. Зазначено, що в тестових завданнях Міжнародної географічної олімпіади використовуються фото-, відео- та аудіофрагменти, велика кількість карт, а також ілюстрацій: зображень ландшафтів і географічних об’єктів, людей і пам’ятників архітектури тощо, завдяки чому подається інформація із вищим коефіцієнтом сприйняття. Виявлено, що практичні завдання міжнародних географічних олімпіад (на відміну від вітчизняних) організовано у вигляді реальних польових досліджень на місцевості.
Опис
The article focuses on the fact that subject Olympiads occupy take special place in work system to enhance the creative development of students. It is noted that the geography Olympiads make it possible to check not only geographical knowledge and skills, but also the logical thinking of students, their general erudition, creative potential, and their ability to analyze any modern problem containing geographical aspects, which contribute to the formation of a scientific worldview among students. It is emphasized that the Olympiad tests should be interesting. At the same time, their content should be based both on classical scientific concepts and take into account the latest achievements of geographical science. In the article it is proved that the principles of developmental and educational learning, individualization and differentiation of learning, activity and independence of learning should be laid down in the basis of the students training for geographical Olympiads. It has been noted that the main strategies for training participants in geographical competitions should be: acceleration (advancing), deepening, enrichment and problematization of training. Geographical erudition; theoretical training; knowledge of geographic nomenclature; understanding of basic geographic patterns; the ability to explain geographical phenomena and simulate geographical processes, as well as put theoretical knowledge into practice; field skills (orientation on the ground, mapping of the territory, etc.) are the main components of successful training for participants in geographical Olympiads, are established. The main types of tests that occur at the International Geographical Olympiad, geographical Olympiads of regional and all-Ukrainian levels are systematized. It is noted that the tests of the International Geographical Olympiad use photo, video and audio fragments, a large number of maps, as well as illustrations: images of landscapes and geographical objects, people and monuments of architecture, etc., due to which information with higher coefficient of perception is given. It has been determined that the practical tasks of international geographic Olympiads (unlike domestic ones) are organized in the form of real field research on the ground.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Гаврюшенко Г. Загальні аспекти підготовки учнів до географічних олімпіад / Ганна Гаврюшенко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2020. – Вип. 3. – С. 143-151.
Зібрання