Структурно-функціональна модель підготовки майбутніх інженерів-педагогів харчової галузі до творчої професійної діяльності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах
Анотація
У статті проаналізовано наукову літературу щодо сутності понять «модель» та «моделювання»; розглянуто особливості моделювання в педагогіці; теоретично обґрунтовано складові структурно-функціональної моделі підготовки майбутніх інженерів-педагогів харчової галузі до творчої професійної діяльності на основі аналізу законодавчих, нормативно-правових документів та наукових досліджень у галузі професійної освіти. Визначено, що модель підготовки майбутніх інженерів-педагогів харчової галузі до творчої професійної діяльності має відображати реальний освітній процес із досягнення очікуваних результатів – властивостей, характеристик і зв’язків, суттєвих для виконання професійно-орієнтованих дій. Виявлено, що моделювання підготовки майбутніх інженерів-педагогів харчової галузі до творчої професійної діяльності передбачає виконання таких дій: аналіз об’єкта; вибір форми; опис теоретичного, методичного, просторово-часового, матеріально-технічного, правового забезпечень; вибір системоутворювального фактору; встановлення зв’язків і залежностей складників процесу; складання документа; уявне експериментування; перевірка створеної форми; коригування; прийняття рішення про використання. Розроблено структурно-функціональну модель підготовки майбутніх інженерів-педагогів харчової галузі до творчої професійної діяльності, яка складається з цільового, методологічного, змістово-процесуального та оцінно-результативного блоків, які є взаємопов’язаними та взаємозалежними, що дає уявлення про цілісний зміст і структуру, взаємозв’язок і взаємозалежність елементів процесу підготовки інженерів-педагогів та функціонує завдяки психолого-педагогічним умовам (посилення креативного наповнення практико-орієнтованого змісту навчання майбутніх інженерів-педагогів харчової галузі; використання елементів творчої діяльності у формах організації освітнього процесу, методах та засобах навчання майбутніх інженерів-педагогів харчової галузі; психолого-педагогічний супровід індивідуально-креативного професійного становлення майбутніх інженерів-педагогів харчової галузі). Результатом реалізації структурно-функціональної моделі є сформована готовність майбутніх інженерів-педагогів харчової галузі до творчої професійної діяльності.
Опис
The article analyzes the scientific literature on the essence of the concepts «model» and «modeling»; features of modeling in pedagogy are considered; the components of the structural-functional model of training future engineers-teachers of the food industry for creative professional activity are theoretically substantiated based on the analysis of legislative, regulatory and legal documents and scientific research in the field of professional education. It was determined that the model of training future engineers-teachers of the food industry for creative professional activity should reflect the real educational process of achieving the expected results – properties, characteristics and connections essential for the performance of professionally oriented actions. The main actions for modeling, implementing, diagnosing and correcting the training of future engineers teachers in this activity are characterized. It was found that the modeling of the training of future engineers-teachers of the food industry for creative professional activity involves the following actions: object analysis; choice of form; description of theoretical, methodical, space-time, material-technical, legal provisions; the choice of a system-forming factor; establishment of dependencies of process components; imaginative experimentation; verification of the created form; adjustment; making a decision about use. A structural-functional model of training future engineers-teachers of the food industry for creative professional activity has been developed, which consists of target, methodological, content-procedural and evaluative blocks (they are interconnected and interdependent), the interrelationship and interdependence of the elements of the process of training engineers-teachers and functions due to psychological and pedagogical conditions (strengthening of the creative content of the practical-oriented content of the training of future engineers-teachers of the food industry; the use of elements of creative activity in the forms of organization of the educational process, methods and means of training future engineers-teachers of the food industry; psychological and pedagogical support of individual and creative professional development of future engineers teachers of the food industry).
Ключові слова
структурно-функціональна модель, моделювання, інженер-педагог, харчова галузь, професійна підготовка, творча професійна діяльність, structural-functional model, modeling, engineer-teacher, food industry, professional training, creative professional activity
Бібліографічний опис
Кривильова О. А. Структурно-функціональна модель підготовки майбутніх інженерів-педагогів харчової галузі до творчої професійної діяльності / О. А. Кривильова, О. Ю. Курило // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : збірник наук. пр. – 2022. – № 85. – С. 127–133.
Зібрання